Wmo en gezondheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft de positie van gemeenten als eerste overheid versterkt. Zij zijn verantwoordelijk voor een breed veld van maatschappelijke ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Hiertoe zijn in 2015 belangrijke delen van de voormalige AWBZ overgeheveld.
De gemeente is verplicht om onderzoek te doen naar de situatie van mensen met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn naastbetrokken omgeving. Bekeken wordt wat iemand zelf nog kan en hoe diens sociale netwerk ondersteuning kan bieden. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die mensen al krijgen vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Als blijkt dat iemand maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit ingevuld als maatwerk-arrangement. Iedere gemeente kan dit op eigen wijze organiseren en vormgeven. Hierbij spelen belangrijke vragen van doeltreffendheid en doelmatigheid, onder andere vanwege de taakstelling waarmee de decentralisatie van middelen gepaard is gegaan.
Voor de uitvoering van deze taken werken veel gemeenten samen in regionaal verband. Tevens is er afstemming en samenwerking met externe partijen op het gebied van (langdurige) zorg, passend werk en justitie. Ook binnen de gemeente zijn andere domeinen betrokken, zoals participatie en wonen.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite