Wmo en gezondheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft de positie van gemeenten als eerste overheid versterkt. Zij zijn verantwoordelijk voor een breed veld van maatschappelijke ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Hiertoe zijn in 2015 belangrijke delen van de voormalige AWBZ overgeheveld.

Voorzieningen

De gemeente is verplicht om onderzoek te doen naar de situatie van mensen met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn naastbetrokken omgeving. Bekeken wordt wat iemand zelf nog kan en hoe diens sociale netwerk ondersteuning kan bieden. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die mensen al krijgen vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.

Als blijkt dat iemand maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit ingevuld als maatwerk-arrangement. Iedere gemeente kan dit op eigen wijze organiseren en vormgeven. Hierbij spelen belangrijke vragen van doeltreffendheid en doelmatigheid, onder andere vanwege de taakstelling waarmee de decentralisatie van middelen gepaard is gegaan.

Samenwerking

Voor de uitvoering van deze taken werken veel gemeenten samen in regionaal verband. Tevens is er afstemming en samenwerking met externe partijen op het gebied van (langdurige) zorg, passend werk en justitie. Ook binnen de gemeente zijn andere domeinen betrokken, zoals participatie en wonen.

Projecten

Uitgaven gezondheidsbevordering
Betere financiële beheersbaarheid sociaal domein gemeente Waterland
De arbeidsmarkt van het sociaal domein
Gebiedsgericht sturingsmodel sociaal domein
Objectief toedelen budgetten sociaal domein aan wijken
Objectieve verdeling Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding Wmo
Reële kostprijzen Jeugd en Wmo
Renderen sociale wijkteams
Grip op sociaal domein gemeente Asten
De drie D’s in Venlo
Financiële beheersing sociaal domein gemeente De Fryske Marren
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten
Preventie en gezondheid van ouderen
Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief
Ondersteuning gemeenten bij transformatie-opgaven
Doorlichting kosten en scenario´s huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015
Nieuwe gemeentelijke verantwoordelijke WMO 2015: historische verdeling
Decentralisatie begeleiding: overheveling budgetten Awbz naar gemeenten
Grenzen in het zorgdomein: geslecht of verlegd
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Maatschappelijke Zorg
Academisering opleiding verloskunde – kwantitatieve onderbouwing betekenis voor optimalisering van zorg
Analyse uitgaven gemeente Enschede in relatie tot model Wmo
Monitor uitvoeringskosten Wmo
POR 2010: verkenning verdeling Wmo
Verdeelsleutel maatschappelijke opvang, verslaafdenbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg
Verdeling middelen BDU Jeugd en Gezin
Verdeelsleutel decentralisatie eerste tranche middelen Wet maatschappelijke ondersteuning
Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz
Analyse ontwikkeling gebruik huishoudelijke verzorging 2005-2006
Administratieve lasten invoering Wet maatschappelijke ondersteuning
Financiële bundeling van doelgroepen vervoer op lokaal niveau
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite