home

Verdeelmodellen

wat is een verdeelmodel
Door Cebeon zijn diverse algemene en specifieke verdeelmodellen ontworpen of geactualiseerd. Bij algemene verdeelmodellen gaat het om de verdeling van algemene (vrij besteedbare) middelen van rijk naar gemeenten en/of provincies. Belangrijke voorbeelden zijn het Gemeentefonds en het Provinciefonds.
Bij specifieke verdeelmodellen gaat het om de verdeling van doelgebonden middelen van rijk naar gemeenten en/of provincies of zelfs van provincies naar gemeenten. Ook binnenregionale bekostigingsmodellen in een gemeenschappelijke regeling maken hier deel van uit.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Kenmerkend voor onze aanpak:

  • Onderbouwing van de verdeling door middel van behoefteramingen, financiële ijkpunten of bestuurlijk bepaalde budgetten.
  • Afstemming op algemeen geldende spelregels voor algemene en specifieke verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren.
  • Veel aandacht voor de bestuurlijk-institutionele context. Dit impliceert helderheid voor betrokkenen over de verdeling, de definities en gebruikte bronnen van de verdeelmaatstaven en de periodieke aanpassingen, het onderhoud en periodieke actualisaties en het zo nodig gebruik van overgangsregelingen.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite