home

Verdeelmodellen

Door Cebeon zijn diverse algemene en specifieke verdeelmodellen ontworpen of geactualiseerd. Bij algemene verdeelmodellen gaat het om de verdeling van algemene (vrij besteedbare) middelen van rijk naar gemeenten en/of provincies. Belangrijke voorbeelden zijn het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Bij specifieke verdeelmodellen gaat het om de verdeling van doelgebonden middelen van rijk naar gemeenten en/of provincies of zelfs van provincies naar gemeenten zoals bijvoorbeeld de over te hevelen middelen in het kader van de nieuwe Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de Wet werk en bijstand. Ook binnenregionale bekostigingsmodellen in een gemeenschappelijke regeling (zoals veiligheidsregio’s) maken hier deel van uit.

Kenmerkend voor onze aanpak van verdeelmodellen is:

  1. Onderbouwing van de verdeling door middel van behoefteramingen, financiële ijkpunten of bestuurlijk bepaalde budgetten.
  2. Afstemming op algemeen geldende spelregels voor algemene en specifieke verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren.
  3. Veel aandacht voor de bestuurlijk-institutionele context. Dit impliceert helderheid voor betrokkenen over de verdeling, de definities en gebruikte bronnen van de verdeelmaatstaven en de periodieke aanpassingen, het onderhoud en periodieke actualisaties en het zo nodig gebruik van overgangsregelingen.

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite