Onderwijs en cultuur

 

De Nederlandse overheid wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het Rijk dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

De hieruit voortvloeiende taken (en hun financiering) op het gebied van onderwijs en cultuur zijn verdeeld over het Rijk, de provincies en gemeenten. Zo doneert het Rijk aan de scholen een lumpsum uitkering voor hun wettelijke onderwijstaken. Gemeenten ontvangen (via het gemeentefonds) een uitkering voor de onderwijshuisvesting en overige onderwijstaken zoals bijvoorbeeld de terugdringing van onderwijsachterstanden. Provincies hebben bij de planning van onderwijsvoorzieningen meer een ontwikkelende rol. Zij zetten zich meer in op overkoepelende vraagstukken zoals een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Op het gebied van cultuur is de beleidsvrijheid van gemeenten en provincies veel groter. Wel zijn er wettelijk voorgeschreven taken voor cultuuronderwijs. Het Rijk, de provincies en de gemeenten maken echter hun eigen keuzes in culturele voorzieningen. Daarnaast is cultuur bij gemeenten en provincies vaak een speerpunt van hun beleid als uitdrukking van de plaatselijke identiteit én als verbindende factor voor de samenleving. Cebeon kan de (versnipperde) financiering van onderwijs en cultuur goed in beeld brengen en de (financiële) consequenties van autonome keuzes eventueel vergelijken met de prestaties van referentiegemeenten en/of provincies.