Cultuur

Cultuur draagt bij aan een betrokken samenleving en een aantrekkelijke woonomgeving. Samen met het Rijk voorzien gemeenten en provincies in een breed cultuuraanbod door te zorgen voor culturele voorzieningen als theaters/filmhuizen, poppodia, bibliotheken, centra voor de kunsten, muziekscholen, historische archieven en monumenten. Omdat cultuurbeleving belangrijk is voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit is cultuuronderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma op scholen. Ook hiervoor worden specifiek middelen beschikbaar gesteld. Kinderen in achterstandsposities komen bovendien in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Cultuurparticipatie voor/door iedereen wordt tevens bevorderd met de museumkaart en de mogelijkheid tot deelname aan amateurkunst.

Is cultuurbeleid doeltreffend en doelmatig?

De vraag naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid staat vaak centraal in opdrachten die Cebeon uitvoert. Daarbij kijken we naar cultuur in brede zin. Cultuur zit overal: podiumkunsten, musea, educatie, bibliotheken, kunst en erfgoed maar ook in het fysieke en sociale domein. Op basis van de financiële administratie van gemeenten en provincies maken we inzichtelijk waar middelen aan worden besteed, welke doelen worden bereikt en of dit op een effectieve manier gebeurt.

Kosten-batenanalyse en benchmarken: meer impact en leren van de buren

Cebeon beschikt voor alle provincies en grotere gemeenten over actuele informatie over hun financiën, bedrijfsvoering en beleidsinhoudelijke achtergronden over cultuur en media. We voeren continue benchmarkonderzoeken uit bij gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden. Deze benchmarks richten zich op budgetten, kosten, formatie en (impact)prestaties. Hiermee heeft Cebeon een schat aan data en inzichten uit de praktijk verworven. Die inzichten stellen ons in staat op maat verdiepende analyses uit te voeren op het gebied van cultuur en educatie. In die analyses gaat ook aandacht uit naar de kosten en maatschappelijke baten van alternatieve scenario’s.