Cultuur

Cultuur draagt bij aan een betrokken samenleving en een aantrekkelijke woonomgeving. Samen met het Rijk voorzien gemeenten en provincies in een breed cultuuraanbod door de zorg voor culturele voorzieningen als theaters/filmhuizen, poppodia, bibliotheken, centra voor de kunsten (muziekscholen), historische archieven en monumenten. Omdat cultuurbeleving belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit wil de Rijksoverheid ook dat cultuuronderwijs een vast onderdeel wordt van het lesprogramma op scholen. Ook hiervoor stellen het Rijk, gemeenten en provincies (en het Fonds voor cultuurparticipatie) middelen beschikbaar. Kinderen in achterstandsposities komen bovendien in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Cultuurparticipatie voor/door iedereen wordt tevens bevorderd met de museumkaart en de mogelijkheid tot deelname aan amateurkunst (door het Rijk ondersteund via het fonds voor Cultuurparticipatie).

Inzet gemeentelijke of provinciale middelen

Het in beeld brengen van uitgaven door gemeenten en provincies op het gebied van Kunst en Cultuur. Hiervoor voert Cebeon een codering/filtering uit, naar onderscheiden disciplines, op basis van de financiële administratie van de deelnemende gemeenten en provincies.

Op deze wijze kan met zekerheid worden vastgesteld of de uitgaven voor cultuur op peil worden gehouden of dat er wordt bezuinigd. Disciplines die kunnen worden onderscheiden zijn professionele podiumkunsten, cultuureducatie, musea, bibliotheken, enz. Op deze wijze is er ook inzicht in de ontwikkelingen in de afzonderlijke cultuuruitingen.

Benchmarken gemeentelijk of provinciaal cultuurbeleid

Het cultuurbeleid is nauwelijks gebonden aan wettelijke verplichtingen. Mede hierdoor lopen de beleidskeuzes van individuele gemeenten en provincies uiteen. Inzicht in de keuzes van vergelijkbare gemeenten of provincies kan een waardevolle bijdrage leveren aan het eigen beleid en prestaties.

Er ontstaat inzicht in de eigen financiële en inhoudelijke keuzes (samenwerking, subsidie-eisen, invulling cultureel ondernemerschap). Tenslotte kunnen ook de prestaties (in termen van input en output) van enkele grote cultuurinstellingen vergeleken worden op punten van de organisatie, beleid, financiën en bijzonderheden.

Onderhoud van het gemeentefonds

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds.
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Kunst en verdeelvoorstellen aandragen.
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante achtergronden te benoemen.