Evaluatie subsidieregeling A+O Fonds Rijk

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Het fonds wordt grotendeels gefinancierd vanuit een op cao-afspraken gebaseerde subsidie, die wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten of het subsidiëren van projecten ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De subsidierelatie, […]

Lees meer...
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven

Sinds 2011 is de zogenaamde ‘voorschotregeling’ van kracht. Deze regeling is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te voorkomen door een lange inningsprocedure bij de dader(s). Hiervoor staat de overheid garant; slachtoffers en nabestaanden van zeden- en geweldsmisdrijven krijgen na 8 maanden de schade door de overheid uitbetaald als dit dan […]

Lees meer...
Kosten referendum bedragen 32 miljoen euro

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op 6 april 2016 is er op grond van deze wet een referendum georganiseerd over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij Cebeon en Regioplan onderzoek hebben gedaan naar de kosten voor gemeenten […]

Lees meer...
Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

In Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) tot opvoedingsvoorlichting aan ouders die een extra steuntje nodig hebben. Om de bestaande jeugdzorgtaken goed te […]

Lees meer...
Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid

Cebeon heeft op verzoek van het ministerie van OCW de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid  geëvalueerd voor de periode 2012-2014. De uitkering bedraagt circa 260 miljoen euro, verdeeld over  alle gemeenten. De 37 grotere gemeenten (G37) ontvangen daar bovenop nog eens 95 miljoen. In de kern richtte het onderzoek zich enerzijds op de vraag of […]

Lees meer...