home

Kostenbepalingen

wat is een kostenbepaling
Veel wets- en/of beleidswijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoering van taken door provincies, gemeenten, plusregio’s en gemeenschappelijke regelingen. Het kan gaan om zowel nieuwe -, veranderde – of wegvallende taken. Vanuit het principe ‘wie betaalt bepaalt’ vindt er vanuit de rijksoverheid veelal onderzoek plaats naar de financiële effecten van wets- of beleidswijzigingen en naar mogelijke compensatie daarvoor. In het geval van wetswijzigingen is het verplicht om een inschatting van de financiële gevolgen voor betrokken derden te maken. Ook vanuit lagere overheden is er vaak behoefte om de financiële effecten van nieuw of gewijzigd beleid in kaart te brengen: voor henzelf of als onderbouwing richting de rijksoverheid. Cebeon heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Kenmerkend voor onze aanpak:

  • In nauw overleg met de opdrachtgever en eventueel experts wordt de betreffende verandering in het takenpakket in kaart gebracht.
  • De extra en wegvallende kosten worden geïnventariseerd.
  • Er is veel aandacht aan uiteenlopende effecten voor verschillende typen gemeenten en provincies (betekenis structuurverschillen).
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en tijdelijke effecten.
  • Nagegaan wordt of er sprake is van extra kosten dan wel van ‘achterstallig onderhoud’.
  • De mogelijke relevantie van (extra) inkomsten wordt in de beschouwing betrokken.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite