Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Door Cebeon is voor het WODC een kostprijsonderzoek verricht van de handelingen die deurwaarders uitvoeren om vorderingen te innen bij schuldenaren. Voor deze ambtshandelingen zijn tarieven vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), die voor het laatst zijn vastgesteld in 2001 en sindsdien zijn geïndexeerd. Sinds 2001 is er veel veranderd in de deurwaarderspraktijk door marktwerking, ICT-ontwikkelingen en regelgeving. Cebeon heeft getoetst of de tarieven van een aantal veelvoorkomende ambtshandelingen nog in verhouding staan tot de huidige integrale kostprijs.

De integrale kostprijs van ambtshandelingen bestaat uit:

  • de tijdsbesteding waarvoor bij 12 deurwaarderskantoren tijdmetingen zijn verricht, zowel voor handelingen op kantoor als aan de deur
  • de kosten van arbeid verbonden aan de tijdsbesteding voor verschillende functionarissen
  • de kosten voor ondersteuning, zoals voor ICT, huisvesting en auto’s.

Daarnaast heeft er panelonderzoek plaatsgevonden met een ruime vertegenwoordiging van deurwaarderskantoren, zowel van kleine gespecialiseerde deurwaarders als van grote landelijk opererende deurwaarders.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Btag-tarieven gemiddeld achterblijven bij de integrale kostprijzen. De tijdsbesteding neemt gemiddeld iets af door effecten van automatisering, maar blijft achter bij de productiviteitskorting waarmee in de indexering rekening wordt gehouden. De arbeidskosten ontwikkelen zich minder snel dan de gehanteerde loonontwikkeling waarmee in Btag rekening wordt gehouden. De kosten voor ondersteuning nemen sterker toe (circa 10 à 15%) en hangen grotendeels samen met het automatiseren van (gestandaardiseerde) handelingen. Tenslotte wordt geconcludeerd dat vaste opslagen voor de reistijd, informatievoorziening en redelijke winst niet meer overeen komen met de praktijk.

Op basis van dit toetsende onderzoek wordt geconcludeerd dat de tariefstructuur aan herwaardering toe is en bovendien frequenter dient te worden gevolgd. Het onderzoek is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite