Herijking Provinciefonds

Recent heeft Cebeon de aanbesteding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewonnen voor de herijking van de verdeling van het provinciefonds. Bij de verdeling van de 2,6 miljard euro via dit fonds dient zo goed  mogelijk rekening te worden gehouden met de uiteenlopende omstandigheden waaronder provincies hun (wettelijke) taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt door […]

Lees meer...
Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s

De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – zorgt voor veiligheidsregio’s voor een taakverandering op het gebied van risicobeheersing. Cebeon is door Brandweer Nederland gevraagd de effecten van deze taakverandering in beeld te brengen. In dit onderzoek zijn voor het eerst de huidige kosten van risicobeheersingsproducten van veiligheidsregio’s […]

Lees meer...
Gemeenten in de knel

Het onderzoek laat zien dat de druk op de financiële positie van steeds meer gemeenten toeneemt. Dit leidt tot een sluipende uitholling van het gemeentelijke voorzieningenniveau. Deze situatie heeft er toe geleid dat gemeenten minder zijn gaan investeren, de OZB-tarieven hebben verhoogd en zijn ingeteerd op hun reserves. Investeringen in nieuwe opgaven (woningbouw, klimaat, energie) […]

Lees meer...
Nulmeting Omgevingswet

Eén van de bouwstenen van de financiële effecten van de Omgevingswet vormt het onderzoek naar de lasten onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder het nieuwe omgevingsrecht zullen vallen. Het omgevingsrecht bestaat uit de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Cebeon heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van het Rijk […]

Lees meer...
Verevening kosten en inkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig met een heroverweging van de financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden. In de Kamerbrief is een integraal herijkingsonderzoek aangekondigd van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Ter voorbereiding hierop voert BZK een verdiepende studie uit naar de verevende werking van het verdeelsysteem. Deze verevende […]

Lees meer...
Arbeidsmarkt sociaal domein

grootschalig onderzoek Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van […]

Lees meer...
Afschaffen actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In 2018 vervalt op grond van een wetswijziging van de Wro de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Dit betekent dat een gemeente niet meer verplicht is deze plannen en verordeningen na 10 jaar opnieuw vast te stellen of te verlengen. Dit geldt tot het moment waarop zij een ‘echt’ omgevingsplan heeft vastgesteld (uiterlijk in 2029). […]

Lees meer...
Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen leveren zesmaal per jaar financiële informatie aan het CBS. Deze financiële informatie staat bekend als ‘Informatie voor derden’, oftewel Iv3. Financiële toezichthouders, ministeries, de Europese Unie, raadsleden, journalisten en onderzoekers maken dankbaar gebruik van deze data. Per 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd. Tevens is de indeling in taakvelden aangepast. […]

Lees meer...
Kostenonderzoek verstrekken reisdocumenten door Buitenlandse Zaken

Een reisdocument aanvragen in het buitenland kan bij bepaalde ambassades en consulaten. Deze dienstverlening kost het ministerie geld. De omvang van deze kosten verschilt per land. Cebeon heeft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de kosten geïnventariseerd die gemoeid zijn met het uitgeven van deze reisdocumenten. Deze kosten zijn relevant voor het maximale legesbedrag dat […]

Lees meer...
Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren kampt met forse tekorten op het sociaal domein. Cebeon heeft in opdracht van het college onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. Voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein zijn maatregelen in beeld gebracht om de kosten beter […]

Lees meer...

Volgende resultaten