Verevening kosten en inkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig met een heroverweging van de financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden. In de Kamerbrief is een integraal herijkingsonderzoek aangekondigd van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Ter voorbereiding hierop voert BZK een verdiepende studie uit naar de verevende werking van het verdeelsysteem. Deze verevende […]

Lees meer...
Arbeidsmarkt sociaal domein

grootschalig onderzoek Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van […]

Lees meer...
Afschaffen actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In 2018 vervalt op grond van een wetswijziging van de Wro de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Dit betekent dat een gemeente niet meer verplicht is deze plannen en verordeningen na 10 jaar opnieuw vast te stellen of te verlengen. Dit geldt tot het moment waarop zij een ‘echt’ omgevingsplan heeft vastgesteld (uiterlijk in 2029). […]

Lees meer...
Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen leveren zesmaal per jaar financiële informatie aan het CBS. Deze financiële informatie staat bekend als ‘Informatie voor derden’, oftewel Iv3. Financiële toezichthouders, ministeries, de Europese Unie, raadsleden, journalisten en onderzoekers maken dankbaar gebruik van deze data. Per 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd. Tevens is de indeling in taakvelden aangepast. […]

Lees meer...
Kostenonderzoek verstrekken reisdocumenten door Buitenlandse Zaken

Een reisdocument aanvragen in het buitenland kan bij bepaalde ambassades en consulaten. Deze dienstverlening kost het ministerie geld. De omvang van deze kosten verschilt per land. Cebeon heeft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de kosten geïnventariseerd die gemoeid zijn met het uitgeven van deze reisdocumenten. Deze kosten zijn relevant voor het maximale legesbedrag dat […]

Lees meer...
Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren kampt met forse tekorten op het sociaal domein. Cebeon heeft in opdracht van het college onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. Voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein zijn maatregelen in beeld gebracht om de kosten beter […]

Lees meer...
De drie D’s in Venlo

Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D’s in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Regioplan onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente. We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat […]

Lees meer...
Evaluatie subsidieregeling A+O Fonds Rijk

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Het fonds wordt grotendeels gefinancierd vanuit een op cao-afspraken gebaseerde subsidie, die wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten of het subsidiëren van projecten ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De subsidierelatie, […]

Lees meer...
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven

Sinds 2011 is de zogenaamde ‘voorschotregeling’ van kracht. Deze regeling is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te voorkomen door een lange inningsprocedure bij de dader(s). Hiervoor staat de overheid garant; slachtoffers en nabestaanden van zeden- en geweldsmisdrijven krijgen na 8 maanden de schade door de overheid uitbetaald als dit dan […]

Lees meer...
Kengetallen externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden […]

Lees meer...

Volgende resultaten