De drie D’s in Venlo

Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D’s in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Regioplan onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente. We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat […]

Lees meer...
Evaluatie subsidieregeling A+O Fonds Rijk

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Het fonds wordt grotendeels gefinancierd vanuit een op cao-afspraken gebaseerde subsidie, die wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten of het subsidiëren van projecten ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De subsidierelatie, […]

Lees meer...
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven

Sinds 2011 is de zogenaamde ‘voorschotregeling’ van kracht. Deze regeling is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te voorkomen door een lange inningsprocedure bij de dader(s). Hiervoor staat de overheid garant; slachtoffers en nabestaanden van zeden- en geweldsmisdrijven krijgen na 8 maanden de schade door de overheid uitbetaald als dit dan […]

Lees meer...
Kengetallen externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden […]

Lees meer...
Informatiebehoefte EZK-LNV onder de Omgevingswet

Naar verwachting zal per 1 januari 2021 de Omgevingswet worden ingevoerd. Ook voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) respectievelijk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal het een en ander veranderen bij de uitoefening van zijn wettelijke taken als bevoegd gezag. EZK en LNV wilden daarom weten welke informatie nodig is voor het […]

Lees meer...
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten

transformatie in gang, veel (financiële) resultaten nog niet zichtbaar De decentralisaties 3D hebben sinds 2015 veel in beweging gezet. Gemeenten werken samen met burgers en maatschappelijke partners aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. In beleid en uitvoering worden allerlei verbindingen tussen taakvelden gelegd. Het doel is een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op […]

Lees meer...
Rapportage Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand gepresenteerd

Gesubsidieerde rechtsbijstand stelt mensen in staat om juridische bijstand te ontvangen als zij de kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. Rechtsbijstandverleners krijgen van de overheid een vergoeding voor deze rechtsbijstand op basis van een aantal punten. Het aantal punten per zaak is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding aan deze zaken. Deze zijn ruim twintig jaar […]

Lees meer...
Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners werken gemeenten aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. Beleid en uitvoering leggen verbindingen tussen allerlei taakvelden om te komen tot een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op de zorg- en ondersteuningsbehoeften én mogelijkheden van burgers. Een ander belangrijk doel is afschaling van zorg en ondersteuning en […]

Lees meer...
Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij samen met Regioplan het participatieproces gericht op herinrichting van de Klinkenbergerplas.  Dit  participatieproces  was  een nieuwe  werkwijze  voor  de  gemeente. Het was een  intensief traject waarin   met   omwonenden,   belanghebbenden   en   (andere)   gebruikers uitgangspunten zijn opgesteld  voor  herinrichting  van  de  Klinkenbergerplas.  Tijdens  dit  proces  konden  deelnemers  ideeën indienen en  meedenken […]

Lees meer...
Toegankelijkheid van stemlokalen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de bekrachtiging van het VN-verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap. De huidige Kieswet bepaalt dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Er is een amendement aangenomen dat beoogt om alle stemlokalen voor kiezers toegankelijk te maken. Als gevolg van […]

Lees meer...

Volgende resultaten