Kosten en bereik van het waarschuwings- en alarmeringssysteem

Er zijn in Nederland op dit moment twee landelijke systemen die worden ingezet als crisiscommunicatiemiddel: de sirene en NL-Alert. De sirene heet ook wel het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) en is sinds 1998 in gebruik. De drempel om de sirene in te zetten is hoog. In veel gevallen is geen sprake van een levensbedreigende situatie. […]

Lees meer...
Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Cebeon samen met onderzoekscentrum Impuls (Radboudmc) en XpertiseZorg onderzoek gedaan om de maatschappelijke kosten en baten van een aantal veelbelovende aanpakken binnen de Brede aanpak in beeld te brengen. In samenspraak met deskundigen van gemeenten en andere (ervarings)deskundigen hebben we tot nu toe MKBA’s uitgewerkt voor de […]

Lees meer...
Herijking Provinciefonds

Recent heeft Cebeon de aanbesteding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewonnen voor de herijking van de verdeling van het provinciefonds. Bij de verdeling van de 2,6 miljard euro via dit fonds dient zo goed  mogelijk rekening te worden gehouden met de uiteenlopende omstandigheden waaronder provincies hun (wettelijke) taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt door […]

Lees meer...
Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s

De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – zorgt voor veiligheidsregio’s voor een taakverandering op het gebied van risicobeheersing. Cebeon is door Brandweer Nederland gevraagd de effecten van deze taakverandering in beeld te brengen. In dit onderzoek zijn voor het eerst de huidige kosten van risicobeheersingsproducten van veiligheidsregio’s […]

Lees meer...
Gemeenten in de knel

Het onderzoek laat zien dat de druk op de financiële positie van steeds meer gemeenten toeneemt. Dit leidt tot een sluipende uitholling van het gemeentelijke voorzieningenniveau. Deze situatie heeft er toe geleid dat gemeenten minder zijn gaan investeren, de OZB-tarieven hebben verhoogd en zijn ingeteerd op hun reserves. Investeringen in nieuwe opgaven (woningbouw, klimaat, energie) […]

Lees meer...
Nulmeting Omgevingswet

Eén van de bouwstenen van de financiële effecten van de Omgevingswet vormt het onderzoek naar de lasten onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder het nieuwe omgevingsrecht zullen vallen. Het omgevingsrecht bestaat uit de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Cebeon heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van het Rijk […]

Lees meer...
Arbeidsmarkt sociaal domein

grootschalig onderzoek Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van […]

Lees meer...