Rapportage Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand gepresenteerd

Gesubsidieerde rechtsbijstand stelt mensen in staat om juridische bijstand te ontvangen als zij de kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. Rechtsbijstandverleners krijgen van de overheid een vergoeding voor deze rechtsbijstand op basis van een aantal punten. Het aantal punten per zaak is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding aan deze zaken. Deze zijn ruim twintig jaar […]

Lees meer...
Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners werken gemeenten aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. Beleid en uitvoering leggen verbindingen tussen allerlei taakvelden om te komen tot een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op de zorg- en ondersteuningsbehoeften én mogelijkheden van burgers. Een ander belangrijk doel is afschaling van zorg en ondersteuning en […]

Lees meer...
Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij samen met Regioplan het participatieproces gericht op herinrichting van de Klinkenbergerplas.  Dit  participatieproces  was  een nieuwe  werkwijze  voor  de  gemeente. Het was een  intensief traject waarin   met   omwonenden,   belanghebbenden   en   (andere)   gebruikers uitgangspunten zijn opgesteld  voor  herinrichting  van  de  Klinkenbergerplas.  Tijdens  dit  proces  konden  deelnemers  ideeën indienen en  meedenken […]

Lees meer...
Toegankelijkheid van stemlokalen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de bekrachtiging van het VN-verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap. De huidige Kieswet bepaalt dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Er is een amendement aangenomen dat beoogt om alle stemlokalen voor kiezers toegankelijk te maken. Als gevolg van […]

Lees meer...
Besteding middelen terugdringen onderwijsachterstanden in het primair en voortgezet onderwijs

Om onderwijsachterstanden terug te dringen en leerlingen gelijke kansen te bieden, verstrekt het ministerie van OCW aan scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) extra middelen. Deze achterstandsmiddelen – de gewichtenregeling en de impulsregeling in het po en de leerplusregeling in het vo – zijn onderdeel van de lumpsumfinanciering aan scholen. […]

Lees meer...
Ervaringen met de financiële regelingen ‘Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen’

De Commissie-Samson onderzocht in 2010-2012 het seksueel misbruik van minderjarigen die,  op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst. Op basis van dit onderzoek zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen vanaf 1945. Het betreft: het Statuut voor de buitengerechtelijke […]

Lees meer...
Nieuwe clusterindeling gemeentefonds & POR 2018

Nieuwe clusterindeling gemeentefonds Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Gemeenten dienen hun lasten en baten te verantwoorden volgens de indeling in Iv3-taakgebieden. Voorheen waren in het gemeentefonds de clusters gebaseerd op de indeling in Iv3-functies. Cebeon heeft voor het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds afgestemd […]

Lees meer...
Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam

Cebeon heeft de ramingsfunctie ontwikkeld voor het gemeentebestuur van Amsterdam ter versterking van het financiële beheer. Dit instrument biedt de gemeente inzicht in de Amsterdamse taakuitvoering in programma’s, voorzieningenniveau en werkwijzen. Hiermee biedt het houvast bij keuzes om te komen tot een optimale allocatie van de beschikbare middelen. De ramingsfunctie biedt: een instrument voor integrale […]

Lees meer...
Herziening financiële verhoudingen

onderzoek naar de herziening van de financiële verhouding tussen rijksoverheid, gemeenten en regio’s

Lees meer...
Rekenkamer Schagen: budgetrecht en Slot Schagen

Regioplan en Cebeon hebben de Rekenkamercommissie Schagen ondersteund bij twee onderzoeken: een onderzoek naar het budgetrecht van de gemeenteraad en een onderzoek naar Slot Schagen. De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van […]

Lees meer...

Vorige resultaten // Volgende resultaten