Kengetallen externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden […]

Lees meer...
Informatiebehoefte EZK-LNV onder de Omgevingswet

Naar verwachting zal per 1 januari 2021 de Omgevingswet worden ingevoerd. Ook voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) respectievelijk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal het een en ander veranderen bij de uitoefening van zijn wettelijke taken als bevoegd gezag. EZK en LNV wilden daarom weten welke informatie nodig is voor het […]

Lees meer...
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten

transformatie in gang, veel (financiële) resultaten nog niet zichtbaar De decentralisaties 3D hebben sinds 2015 veel in beweging gezet. Gemeenten werken samen met burgers en maatschappelijke partners aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. In beleid en uitvoering worden allerlei verbindingen tussen taakvelden gelegd. Het doel is een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op […]

Lees meer...
Rapportage Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand gepresenteerd

Gesubsidieerde rechtsbijstand stelt mensen in staat om juridische bijstand te ontvangen als zij de kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. Rechtsbijstandverleners krijgen van de overheid een vergoeding voor deze rechtsbijstand op basis van een aantal punten. Het aantal punten per zaak is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding aan deze zaken. Deze zijn ruim twintig jaar […]

Lees meer...
Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners werken gemeenten aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. Beleid en uitvoering leggen verbindingen tussen allerlei taakvelden om te komen tot een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op de zorg- en ondersteuningsbehoeften én mogelijkheden van burgers. Een ander belangrijk doel is afschaling van zorg en ondersteuning en […]

Lees meer...
Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij samen met Regioplan het participatieproces gericht op herinrichting van de Klinkenbergerplas.  Dit  participatieproces  was  een nieuwe  werkwijze  voor  de  gemeente. Het was een  intensief traject waarin   met   omwonenden,   belanghebbenden   en   (andere)   gebruikers uitgangspunten zijn opgesteld  voor  herinrichting  van  de  Klinkenbergerplas.  Tijdens  dit  proces  konden  deelnemers  ideeën indienen en  meedenken […]

Lees meer...
Toegankelijkheid van stemlokalen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de bekrachtiging van het VN-verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap. De huidige Kieswet bepaalt dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Er is een amendement aangenomen dat beoogt om alle stemlokalen voor kiezers toegankelijk te maken. Als gevolg van […]

Lees meer...
Besteding middelen terugdringen onderwijsachterstanden in het primair en voortgezet onderwijs

Om onderwijsachterstanden terug te dringen en leerlingen gelijke kansen te bieden, verstrekt het ministerie van OCW aan scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) extra middelen. Deze achterstandsmiddelen – de gewichtenregeling en de impulsregeling in het po en de leerplusregeling in het vo – zijn onderdeel van de lumpsumfinanciering aan scholen. […]

Lees meer...
Ervaringen met de financiële regelingen ‘Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen’

De Commissie-Samson onderzocht in 2010-2012 het seksueel misbruik van minderjarigen die,  op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst. Op basis van dit onderzoek zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen vanaf 1945. Het betreft: het Statuut voor de buitengerechtelijke […]

Lees meer...
Nieuwe clusterindeling gemeentefonds & POR 2018

Nieuwe clusterindeling gemeentefonds Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Gemeenten dienen hun lasten en baten te verantwoorden volgens de indeling in Iv3-taakgebieden. Voorheen waren in het gemeentefonds de clusters gebaseerd op de indeling in Iv3-functies. Cebeon heeft voor het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds afgestemd […]

Lees meer...

Vorige resultaten // Volgende resultaten