Dossier: Sociaal domein

Effectief tranformeren en verbinden

Gemeenten zien zich geplaatst voor een grote opgave: samen met inwoners, maatschappelijke partijen en uitvoerende partners werken aan een nieuwe inrichting van het sociaal domein. Transformeren en verbinden met als doel: vraaggerichte en effectieve ondersteuning van kwetsbare inwoners binnen de kaders van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet.

Bij deze transformatie staan belangrijke vraagstukken centraal:

  1. hoe kan meer preventie worden bereikt door de sociale basis te versterken in samenspel met algemene voorzieningen?
  2. hoe kunnen we vroegtijdig signaleren en effectief inspelen op problemen door de toegang anders in te richten en samenhang te brengen in voorzieningen?
  3. hoe zorgen we voor integraal maatwerk in multiprobleemsituaties? Welke verbindingen zijn hiervoor nodig met andere domeinen en partners binnen en buiten de gemeente? Wat is hierbij een goede balans tussen lokale en regionale uitvoering?

Onze bijdrage aan de vernieuwing van het sociaal domein

In samenspel met lokale en regionale partijen helpen wij deze opgave te concretiseren en te effectueren. Wij zijn vertrouwd met alle taakvelden binnen het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatie) en aanpalende domeinen (zoals onderwijs, veiligheid en zorg). We kennen de ins en outs van relevante databronnen én weten die in te zetten voor verantwoorde data-analyses. Zo vertalen we big data naar lokale praktijkkennis als basis voor consistent en samenhangend beleid.

 

Vanuit een heldere visie kunnen wij meerwaarde leveren door financiële know how effectief te verbinden met inhoudelijke expertise. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen dragen we bij aan integrale maatwerkoplossingen die kwetsbare mensen ten goede komen.

Cebeon…

Doorlichting programmabegroting Westland
Betere financiële beheersbaarheid sociaal domein gemeente Waterland
Reële kostprijzen Jeugd en Wmo
Grip op sociaal domein gemeente Asten
De drie D’s in Venlo
Financiële beheersing sociaal domein gemeente De Fryske Marren

Gebiedsgericht sturingsmodel sociaal domein
Objectief toedelen budgetten sociaal domein aan wijken
Renderen sociale wijkteams
Ondersteuning gemeenten bij transformatie-opgaven

Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
De arbeidsmarkt van het sociaal domein
Objectieve verdeling Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding Wmo
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten
Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief
Zicht op cliëntervaringen jeugdhulp en … sociaal domein
Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang
Evaluatie specifieke uitkering en gemeentelijk beleid inzake onderwijsachterstanden
Decentralisatie middelen Jeugdzorg

Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid
Maatschappelijke kosten huiselijk geweld
Renderen sociale wijkteams
Loonwaardebepalingen in de praktijk
Maatschappelijke kosten van criminele en overlastgevende jeugdgroepen
Inzet steunpunt Wonen in wijkteams Samen Doen
Kosten en baten van maatschappelijke opvang: bouwstenen voor effectieve inzet van publieke middelen

Toekomstige financiële systematiek RUPS
Evaluatie financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond
Doorlichting kosten en scenario´s huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite