Dossier: Sociaal domein

Gemeenten werken aan een nieuwe inrichting van het sociaal domein. Transformeren en verbinden met als doel: vraaggerichte en effectieve ondersteuning van kwetsbare inwoners.

Bij deze transformatie staan belangrijke vraagstukken centraal:

  1. hoe kan meer preventie worden bereikt door de sociale basis te versterken?

  2. hoe kunnen we vroegtijdig signaleren en effectief inspelen op problemen door de toegang anders in te richten en samenhang te brengen in voorzieningen?

  3. hoe zorgen we voor integraal maatwerk in multiprobleemsituaties? Welke verbindingen zijn hiervoor nodig tussen domeinen en partners binnen en buiten de gemeente? 

Samen met lokale en regionale professionals helpen wij gemeenten deze opgave te concretiseren en te effectueren. Wij zijn vertrouwd met de kerndomeinen (Jeugd, Wmo en Participatie) en aanpalende domeinen (zoals onderwijs, veiligheid en zorg). We weten relevante data met lokale praktijkkennis in te zetten voor verantwoorde analyses gericht op verdere verbeteringen in beleid en uitvoering.

Vanuit een heldere visie leveren wij meerwaarde door financiële know how effectief te verbinden met inhoudelijke expertise. Zo dragen we bij aan maatwerkoplossingen die kwetsbare mensen ten goede komen.

Cebeon…

Reële kostprijzen Jeugd en Wmo
Grip op sociaal domein gemeente Asten
De drie D’s in Venlo
Financiële beheersing sociaal domein gemeente De Fryske Marren

Gebiedsgericht sturingsmodel sociaal domein
Objectief toedelen budgetten sociaal domein aan wijken
Renderen sociale wijkteams
Ondersteuning gemeenten bij transformatie-opgaven

Uitgaven gezondheidsbevordering
Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
De arbeidsmarkt van het sociaal domein
Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang

Maatschappelijke business case Project 010
Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid
Maatschappelijke kosten huiselijk geweld
Loonwaardebepalingen in de praktijk
Maatschappelijke kosten van criminele en overlastgevende jeugdgroepen

Toekomstige financiële systematiek RUPS
Evaluatie financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
Doorlichting kosten en scenario´s huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite