Participatiewet

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB/Buig), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de uitvoering van de WWB. Nieuwe groepen komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Cebeon kan gemeenten ondersteunen bij vraagstukken over:

  • de omvang en mogelijkheden van de nieuwe doelgroepen;
  • hoeveel het gemeenten kost of oplevert om burgers uit de verschillende klantgroepen aan het werk te helpen;
  • de aansluiting van de uitkering op de lasten: hoe kan instroom in de bijstand worden beperkt en uitstroom worden bevorderd.

Onderhoud van het gemeentefonds of van de specifieke uitkering voor het inkomensdeel

De adequaatheid van verdelingen van gemeentefonds en specifieke uitkering moeten regelmatig worden geanalyseerd en zo nodig aangepast om ervoor te zorgen dat de uitvoerende overheden hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. De noodzaak hiertoe is des te sterker in periodes van verandering, zowel aan de kant van de verdeelmodellen als aan de kant van de omvang en samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden. Beide veranderingen zijn op dit moment zeer actueel. Cebeon biedt daarop afgestemd de volgende producten:

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek)
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante schakels en achtergronden

Benchmarks voor individuele (groepen) gemeenten

Dit product levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) gemeenten. Het kan hier gaan om een benchmark van het hele taakveld Werk en Inkomen (inkomensdeel, werkdeel, minimabeleid en uitvoeringskosten) of onderdelen daarvan. Zie hiervoor ook benchmarks.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen

Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op decentraal niveau voor de netto lasten van een gemeente.

Het objectief doorrekenen van beleids/-wetwijzigingen op centraal niveau en de mogelijke gevolgen voor de verdeling en omvang van de uitkering uit het gemeentefonds de specifieke uitkering voor het inkomensdeel. Hierbij kunnen ook de financiële effecten van samenwerkingsverbanden en herindelingen worden betrokken.


Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite