Onderhoud gemeentefonds: herschikken en herijken taakgebieden Bijstand en Zorg

In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds zijn de ijkpunten voor de taakgebieden Bijstand en Zorg in de algemene uitkering vervangen door een drietal nieuwe ijkpunten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • Educatie (inclusief onderwijshuisvesting)
  • Werk en inkomen (inclusief armoedebeleid/bijzondere bijstand)
  • Maatschappelijke zorg (inclusief Wvg, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg)

Op verschillende onderdelen was er scheefgroei geconstateerd tussen de verdeling in de algemene uitkering van het gemeentefonds enerzijds en de feitelijke uitgavenpatronen van gemeenten anderzijds. Deze scheefgroei is met het herijken van de verdeling recht getrokken. Zo is er bijvoorbeeld ten aanzien van de kosten van onderwijshuisvesting een sterkere relatie gelegd met het aantal leerlingen in gemeenten en volgt de vergoeding voor uitvoeringslasten van de sociale dienst in het ijkpunt Werk en inkomen de feitelijke ontwikkeling in het aantal bijstandsontvangers in gemeenten. Bij het onderbrengen van de nieuwe ijkpunten in het verdeelstelsel van het gemeentefonds is tevens voorzien in een ingroeitraject in verband met toenemende kapitaallasten van scholen in het voortgezet onderwijs.

Voor dit herijkingsonderzoek is een diepgaande uitgaven- en verschillenanalyse uitgevoerd op basis van informatie uit begrotingen en rekeningen van circa 150 gemeenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van formatie- en prestatiegegevens van een groot aantal gemeenten, evenals informatie uit bestaande monitors op de betreffende taakgebieden (Wvg-scan, monitor onderwijshuisvesting, armoedemonitor).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite