Financiële verhoudingen

 

Decentrale overheden kunnen maar een beperkt deel van hun taken bekostigen uit eigen belastingen en tarieven. Voor het overige zijn ze afhankelijk van de uitkering uit het gemeentefonds, provinciefonds of specifieke middelen. Hoe moet de verdeling en de omvang van deze uitkeringen worden geregeld? Door Cebeon zijn diverse algemene en specifieke verdeelmodellen ontworpen en geactualiseerd.Bij algemene verdeelmodellen gaat het om de verdeling van algemene, niet doelgebonden middelen van het Rijk naar gemeenten en provincies. Belangrijke voorbeelden zijn het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Bij specifieke verdeelmodellen gaat het om de verdeling van doelgebonden middelen van rijk naar gemeenten en provincies. Daarbij kan het zowel om breed als smal samengestelde verdeelmodellen gaan. Voorbeelden van specifieke verdeelmodellen waarvoor Cebeon bij de totstandkoming of actualisering is betrokken zijn: het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), de middelen voor opvoedondersteuning, jeugdhulpverlening, onderwijsachterstanden, voorschool en rampenbestrijding.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite