home

Monitoring

wat is een monitor
Monitoring is een instrument van de overheid om beleid van te volgen. Zowel beleidsmatige als financiële gegevens kunnen het onderwerp van monitoring zijn. Het volgen van (gedecentraliseerd) beleid door de Rijksoverheid of gemeentelijk beleid bij strategische partners kunnen onderwerpen zijn van een monitor.
De monitors kunnen worden opgebouwd vanuit reeds bestaande gegevens en databestanden en/of vanuit een gerichte inventarisatie. Bij het verzamelen van de gegevens proberen we de gevraagde inspanning van de contactpersonen tot een minimum te beperken.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Kenmerkend voor onze aanpak:

  • Effectief en efficiënt opzetten van de monitor: welke informatie moet de monitor beslist opleveren? Wat is de relevantie en toegevoegde waarde van de opgevraagde gegevens? Hoeveel informanten moeten minimaal worden benaderd voor het verkrijgen van de gewenste en betrouwbare resultaten? Meestal wordt gewerkt met een (naar omvang van de problematiek) selecte steekproef
  • Bruikbaarheid van de gegevens: in de zin van meetbaar, betrouwbaar en eenduidig te interpreteren, generieke en gedurende meer jaren te verkrijgen gegevens.
  • Bieden van ondersteuning bij de levering van gegevens: standaard vragenlijsten en helpdesks
  • Controle van aangeleverde gegevens: op interne en externe consistentie en in de tijd
  • Heldere en correcte verwerking en presentatie van de gegevens: adequate wegingen voor verschillende typen responderende organisaties (gemeenten en provincies), ophogen non-respons
  • Duidelijke communicatie met betrokken organisaties (overheden): over betekenis van monitor, wijze van opvragen, verwerken en presenteren van gegevens en terugkoppeling van resultaten
  • Bij (persoonlijke) privacybescherming: wordt conform de wettelijke voorschriften gewerkt (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, Algemene Maatregelen van Bestuur). In het geval van panelonderzoek wordt het bestand aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite