home

Evaluaties

wat is een evaluatie?
De door Cebeon verrichte evaluaties hebben betrekking op zowel bestaand beleid gebaseerd op vigerende wet- of regelgeving (evaluatie ex post) als op de beoordeling van de uitkomsten van voorgenomen beleid (evaluatie ex ante). Het gaat daarbij om uiteenlopende beleidsterreinen van zowel het rijk, provincies, (plus)regio’s, gemeenten en waterschappen.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Kenmerkend voor onze aanpak:

 1. Het zelf verzamelen van gegevens:
  • het opvragen van digitaal/schriftelijk materiaal
  • uitvoeren van enquêtes (mondeling, telefonisch, digitaal)
  • (half-)open vraaggesprekken met sleutelinformanten (ambtelijk verantwoordelijken, bestuurders, deskundigen, uitvoerende veldorganisaties)
  • organiseren en leiden van groepsinterviews, brainstormsessies en workshops
 2. Analyses op basis van data van derden:
  • algemeen beschikbare databestanden (bijvoorbeeld CBS of ministeries)
  • bestaande databestanden van desbetreffende instanties
  • specifiek voor het onderzoek gegenereerde databestanden of tabellen
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite