Fysieke omgeving

 

De kwaliteit van leefomgeving bepaalt in belangrijke mate het karakter van een gemeente of een provincie. Decentrale overheden kennen een grote mate van vrijheid in de inrichting van de fysieke omgeving. Beleidskeuzes op dit gebied beïnvloeden de aantrekkingskracht van burgers, bedrijven en toeristen met betrekking tot wonen, leven, ondernemen en vrije tijd. Verschillen tussen gemeenten en provincies komen onder andere tot uitdrukking in de mate van verstedelijking, het type bebouwing, de aanwezigheid van bedrijvigheid, beschikbaarheid van recreatieterreinen en groen en uitbreidingsmogelijkheden in de ruimtelijke sfeer.

In de praktijk zien we die vrijheden terug in bijvoorbeeld een wegennet met geschieden rijbanen die met regelmaat worden schoon geveegd. Een stadspark met onderhoudsintensieve beplanting is een vorm van een hoger voorzieningenniveau bij het openbaar groen. Bij het inzamelen van huisvuil kan gebruikt worden gemaakt van ondergrondse systemen of het ophalen van zakken. Bij ruimtelijke ordening richten de vrijheidsgraden zich meer op het niveau van de toezichtintensiteit en handhaving.

Binnen het fysieke domein doet Cebeon onderzoek op een breed scala van terreinen: infrastructuur, groenvoorzieningen, riolering en afval, wonen en bouwen, gebiedsontwikkeling en milieu.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite