Milieu

Gemeentelijke milieudiensten, provincies en waterschappen dragen gezamenlijk taken en bevoegdheden op het gebied van milieu. Het gaat daarbij om het verlenen van vergunningen en het aangeven van contouren van bijvoorbeeld geluidszonering van bedrijventerreinen.
Voor het verlenen van vergunningen of het opnemen van milieunormen in plannen gelden strikte voorschriften en inspraakprocedures. De kosten van milieuvergunningen mogen niet via leges in rekening worden gebracht bij de aanvrager.

Uitgavenanalyse milieutaken

Goed beleid begint bij inzicht. Cebeon biedt dit inzicht en vergelijkt de uitgavenniveaus tussen (samenwerkende) gemeenten of provincies met referenties, bijvoorbeeld in termen van aantallen inrichtingen, aanwezigheid van typen inrichtingen of bepaalde ontwikkelingen. Deze uitgavenniveaus kunnen tevens worden geconfronteerd met het budget dan uit het gemeente- of provinciefonds wordt ontvangen voor het cluster ‘fysiek milieu’.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen

Procedures en inhoudelijke normen wijzigen in de loop van de tijd onder invloed van veranderende regelgeving, al dan niet als gevolg van Europese richtlijnen. Cebeon heeft veel ervaring met het ramen van de financiële gevolgen van deze wijzigingen voor zowel gemeenten als provincies. Het gaat bijvoorbeeld om de modernisering van het geluidbeleid en om de invoering van de omgevingsvergunning, op verschillende bestuurlijke niveaus.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite