De gevolgen van Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid voor apparaatskosten van gemeenten en provincies

In opdracht het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft Cebeon, in samenwerking met DHV, onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor gemeenten en provincies van het wetsvoorstel Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG). Kenmerkend voor MIG was dat een omslag zou worden gemaakt van een via normstelling gestuurd systeem naar een meer via doelstellingen gestuurd systeem, waarbij gebiedsgericht geluidbeleid zou worden gedecentraliseerd naar gemeenten zodat maatwerk geleverd kan worden. In het onderzoek is een inschatting gemaakt van de financiële consequenties van MIG als nieuw stelsel voor geluidbeleid voor de apparaatslasten van gemeenten en provincies, in vergelijking met de lasten die het bestaande wettelijke systeem (met name Wet Geluidhinder) met zich meebracht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite