home

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

wat is een MKBA?
De MKBA is een methode om alle voor- en nadelen van een investering systematisch in beeld te brengen. Door maatschappelijke kosten en baten te kwantificeren kan duidelijk worden gemaakt hoe deze investering scoort ten opzichte van een situatie zonder die investering. Ook maakt het zichtbaar hoe kosten en baten zijn verdeeld: welke partijen profiteren en welke partijen betalen vooral.

waarvoor kun je een MKBA gebruiken?
Een MKBA is een denkkader dat nuttige informatie oplevert om een beter afgewogen beslissingen te nemen doordat het:

  • (verwachte) effecten van beleidskeuzes op verschillende domeinen inzichtelijk maakt
  • bijdraagt aan het draagvlak voor de uitkomsten bij stakeholders binnen de gemeente/regio en bij uitvoerende professionals
  • alternatieve beleidsopties kan opleveren
  • structuur biedt voor monitoring en bijsturing van (de kosten en baten van) beleid
  • input kan geven voor subsidie/inkoopbeslissingen

wat kan Cebeon voor u betekenen?
Cebeon heeft ruime ervaring met gedegen en praktijkgerichte maatschappelijke kosten-batenanalyses in het brede sociaal domein en kan u van dienst zijn met:

  • onderzoek naar de integrale kosten en baten van beleid en interventies op korte en middellange termijn
  • inrichten van monitoring en ondersteuning bij uitvoering
  • advies over effectieve benutting van MKBA-resultaten voor besluitvorming (vertaling naar helder gestructureerde beleidsinformatie)
  • ondersteuning van het proces met stakeholders en professionals

Voorbeelden van maatschappelijke kosten-batenanalyses vindt u bij de volgende thema’s

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met John van Leerdam

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite