benchmarks en doorlichtingen

Maatschappelijke business case Project 010

De gemeente Rotterdam is enkele jaren geleden Project 010 gestart. In deze vernieuwende aanpak bemiddelen gemeente en partners dak- en thuisloze jongeren (18-23 jaar) vrijwel direct na het afgeven van de Wmo-indicatie naar een sociale huurwoning op eigen naam (Wonen Eerst). Hierdoor wordt verblijf in de opvang tot een minimum beperkt of helemaal voorkomen. Ook kunnen jongeren vanuit een stabiele woonsituatie eerder stappen zetten in hun herstel. Vanaf de start worden zij bijgestaan door een ‘warm netwerk’ van vrijwillige en professionele ondersteuning, met beschikking over een doorbraakbudget om waar nodig financiële gaten te dichten. Jaarlijks kunnen 35 jongeren van deze aanpak profiteren. Ongeveer een derde van hen heeft een of meerdere kinderen.

Kwalitatief onderzoek door OBI (gemeentelijke onderzoeksafdeling) laat zien dat deze aanpak werkt. De eigen woning biedt een stabiele basis voor verder herstel, waardoor het welbevinden van de jongeren binnen een jaar stijgt van een 4 naar een 8. Van de ruim 50 jongeren die tot nu toe via Project 010 zijn gehuisvest, verblijft vrijwel iedereen na afloop van de Wmo-indicatie nog in de woning. Ook de zorgaanbieders zijn tevreden over de samenwerking. Door de korte lijnen met de gemeente zitten zij minder in de ‘wachtkamer’ en lukt het beter jongeren in beeld te houden. Hierdoor is er aanzienlijk minder tussentijdse uitval en zijn er minder ‘draaideurcliënten’ die zich dakloos melden bij het stedelijk loket. Ook lukt het de woningcorporaties door de goede samenwerking om processen te versnellen en rechtstreeks te schakelen, bijvoorbeeld bij overlast of huurachterstanden.

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Cebeon in samenwerking met XpertiseZorg kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarmee een gedegen maatschappelijke business case is ontwikkeld. Deze maakt met registratiegegevens zichtbaar hoe ook de gemeente zelf van de aanpak profiteert. Tegenover de investering van zo’n €19.800 per jongere staan besparingen voor de gemeente van in totaal € 40.500 per jongere. Met name door minder lang verblijf in crisisopvang of verlengde jeugdhulp, het voorkomen van verblijf in intramurale voorziening, minder herhaalde inzet van Wmo-adviseurs (minder uitval en opnieuw instroom) en besparingen op het extramurale Wmo-arrangement. Aanvullend zijn maatschappelijke baten (buiten de gemeentelijke organisatie) te verwachten in de orde van € 30.000 per traject over een periode van drie jaar. Die ontstaan met name door verbeterd welzijn van de jongeren. Dit komt ten goede aan opleiding, werk en inkomen en draagt bij aan een verminderd beroep op GGZ en andere verzekerde zorg.

Met deze maatschappelijke business case is de economische onderbouwing geleverd voor het gemeentebestuur om Project 010 per 2024 op te schalen van 35 naar 50 deelnemers per jaar.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met John van Leerdam

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite