Sociaal domein

 

Opgave voor gemeenten: samen effectief transformeren

Na de decentralisaties in 2015 zien gemeenten zich geplaatst voor de grote opgave om samen met vele andere partijen te werken aan een transformatie van het sociaal domein. Het doel van deze fundamentele herinrichting is te komen tot een effectief stelsel van voorzieningen voor Jeugd, Wmo en Participatie.

Bij deze transformatie komen belangrijke vraagstukken aan de orde:

  1. hoe kan preventie worden versterkt door te bouwen aan een ‘(pedagogische) civil society’ (burgerkracht) in samenspel met algemene voorzieningen?
  2. hoe kunnen we vroegtijdig signaleren en effectief inspelen op problemen door de toegang anders in te richten en samenhang te brengen in een breed scala van voorzieningen?
  3. hoe zorgen we voor integraal maatwerk, vooral in multiprobleemsituaties? Welke verbindingen zijn hiervoor nodig met andere domeinen binnen en buiten de gemeente? En wat is hierbij een goede balans tussen lokale en regionale uitvoering?

Onze bijdrage aan de vernieuwing van het sociaal domein

In nauwe afstemming met lokale en regionale partijen helpt Cebeon op verschillende manieren om deze opgave te concretiseren en te effectueren.

Wij zijn vertrouwd met de taakvelden binnen het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatie) én aanpalende domeinen (zoals onderwijs, veiligheid en zorg). We kennen de ins en outs van relevante databronnen, zoals CBS, KING en Vektis. Vanuit een heldere visie kunnen wij – in samenwerking met (zorg)inhoudelijke specialisten – meerwaarde leveren door financiële know how effectief te verbinden met organisatorische en inhoudelijke expertise. Samen met gemeenten, instellingen en andere partijen dragen we zo bij aan oplossingen die kwetsbare burgers ten goede komen.

Onze bijdrage aan de vernieuwing van het sociaal domein:

–> expertrol bij financiële en sturingsvraagstukken, met spiegelinformatie

–> doorlichting van stelselonderdelen en toetsing op kosten en effectiviteit

–> ontwikkeling van vormen van populatiegebonden bekostiging en risicoverevening

–> ondersteuning bij transformatie, inclusief verbinding met (eerstelijns)zorg

–> ontwikkelen en doorrekenen van scenario’s en (maatschappelijke) kosten-batenanalyses

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite