Kwetsbare groepen: opvang en beschermd wonen

Zowel Rijk als gemeenten voeren beleid om kwetsbare groepen te ondersteunen met een breed scala van multiproblematiek die niet zelfredzaam zijn. Het gaat onder meer om (ex)daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen met chronische psychische problemen, (ex)gedetineerden, minderheden en statushouders.

Expertise

Cebeon heeft op zowel landelijk als lokaal niveau onderzoek gedaan naar de positie van kwetsbare groepen, de uitwerking van wet- en regelgeving en de mogelijkheden en middelen die rijk en gemeenten hiervoor kunnen inzetten. Op landelijk niveau gaat het bijvoorbeeld om afbakening van voorzieningen en kosten alsmede (her)verdeling van doeluitkeringen over centrumgemeenten.

Voor gemeenten is onderzoek gedaan, gericht op beleidsadvies, naar de omvang en samenstelling van doelgroepen, de aanpak en organisatie van de ondersteuning aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen, de OGGz-doelgroep en integralere hulpverlening voor cliënten in de vrouwenopvang.

Ook heeft Cebeon monitors uitgevoerd van de huisvesting van statushouders en de sociaal-economische positie van woonwagenbewoners.

Projecten

Maatschappelijke business case Project 010
Betalingsregelingenbeleid CJIB
Onderzoek verslavingszorg in Enschede
Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij: financiële consequenties voor de Staat
Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid
Maatschappelijke kosten huiselijk geweld
Objectieve verdeling Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding Wmo
Toekomstige financiële systematiek RUPS
De drie D’s in Venlo
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten
Evaluatie financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief
Toegankelijkheid stemlokalen
Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang
Inzet steunpunt Wonen in wijkteams Samen Doen
Actualisatie historische budgetten MOVO/GGZ-C
Beschermd wonen Zaanstad
Herijking vraag en aanbod OGGZ Amsterdam
Doorlichting ketens Maatschappelijke opvang Rotterdam, Op weg naar normalisering van bijzondere doelgroepen
Kosten medicinale heroïneverstrekking. Inventarisatie en aanzet tot normering
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Maatschappelijke Zorg
Kosten en baten van maatschappelijke opvang: bouwstenen voor effectieve inzet van publieke middelen
Woonvoorzieningen doelgroep OGGz Amsterdam 2010-2030
Financieringsstromen Blijfgroep: ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen
Midterm review beleidsbrief Beschermd en Weerbaar
Quick-scan gemeentelijke inzet voor nazorg aan ex-gedetineerde burgers
Verdeelsleutel maatschappelijke opvang, verslaafdenbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg
Voorzieningenniveau Flevoland: beroepsonderwijs, cultuur, sport en zorg
Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang
Gevolgen invoering verplichte naturalisatieceremonie voor gemeenten
Verslaafden in Amsterdam: zorg en overlastbestrijding
Onderhoud gemeentefonds: herschikken en herijken taakgebieden Bijstand en Zorg
Monitor maatschappelijke en economische positie woonwagenbewoners
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite