Toegankelijkheid stemlokalen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de bekrachtiging van het VN-verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap. De huidige Kieswet bepaalt dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Er is een amendement aangenomen dat beoogt om alle stemlokalen voor kiezers toegankelijk te maken.

Als gevolg van dit amendement regelt dit wetsvoorstel dat gemeenten er zorg voor dragen dat alle stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Indien hieraan niet wordt voldaan, moeten B&W op grond van het nieuwe artikel in de Kieswet de gemeenteraad over de reden hiervoor informeren.

Cebeon heeft de toegankelijkheid in beeld gebracht van de stemlokalen die op 15 maart 2017 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zijn gebruikt. De toegankelijkheid van stemlokalen kan worden beoordeeld aan de hand van de Checklist die in opdracht van BZK en in samenspraak met gehandicaptenorganisaties is opgesteld. Aan alle gemeenten is gevraagd inzicht te bieden in de toegankelijkheid van stemlokalen conform deze checklist. Daarnaast heeft er op de verkiezingsdag zelf een schouw plaatsgevonden om de situatie in de praktijk te kunnen beoordelen.

Volgens de opgave van gemeenten is 88% van de stemlokalen toegankelijk voor mensen met een beperking (bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar). Op basis van de uitgevoerde schouw komt een gemiddelde toegankelijkheid van 8,2 naar voren. Er zijn nog verbeterpunten mogelijk. Zo kunnen problemen met de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen – veelal vanwege hoogteverschillen – worden weggenomen door goede tijdelijke of structurele oplossingen. Soms is een alternatieve locatie beschikbaar of is het wenselijk de locatie vanuit haar publieke functie toegankelijk te maken (ook buiten verkiezingen om). Daarnaast speelt ook de uitvergrootte kandidatenlijst een rol waarbij vaak is gekozen voor een onjuist format (lettertype) vanwege het grote aantal partijen op de lijst. Tenslotte voeren gemeenten ook maatregelen uit die de toegankelijkheid vergroten, maar die niet in de checklist staan, of worden stemlokalen geopend om bepaalde doelgroepen te bedienen.

Het onderzoek is begeleid door vertegenwoordigers van de NVvB, Ieder(in), de VNG en enkele gemeenten. Het maakt onderdeel uit van de algehele evaluatie van de verkiezingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite