Veiligheid

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en (fysieke) veiligheid. Deze taken zijn belegd bij de politie en bij veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio wordt door gemeenten samengewerkt op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg.

Sinds de jaren ’80 zijn gemeenten verplicht samen te werken op regionale schaal. Door de toegenomen risico’s is de organisatie van de brandweer steeds meer geprofessionaliseerd. Gemeenten zijn intensiever gaan samenwerken en hebben recent hun taken overgedragen aan de veiligheidsregio, enerzijds bekostigd door gemeenten en anderzijds rechtstreeks vanuit uit het Rijk.

Cebeon heeft zowel het Rijk als individuele veiligheidsregio’s geadviseerd over deze zogenaamde hybride financiering. Zo heeft de toegenomen professionalisering meerdere malen geleid tot bijstellingen in de omvang en verdeling van deze middelen. Ook heeft Cebeon geadviseerd in de wijze van bekostiging van het budget van individuele veiligheidsregio’s tussen gemeenten onderling.