Brandweer en crisisbeheersing

Bij de brandweer werken ongeveer 27.000 mensen in de beroepsdienst of als vrijwilliger. Dit kan een functie zijn in de bestrijding van brand of gevaarlijke situaties of juist in de voorkoming daarvan. De organisatie werkt vanuit 25 veiligheidsregio’s en ongeveer 1000 kazernes.

Naast brandweerzorg zorgt de veiligheidsregio’s ook voor geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de instandhouding van de regionale meldkamer, crisisbeheersing en multidisciplinaire aspecten. De financiering is hybride georganiseerd, zowel door gemeenten als door het Rijk.

Onderhoud van het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en BDUR voor brandweer en rampenbestrijding met regressie of verschillenanalyse
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Brandweer en rampenbestrijding en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Ontwikkelen regionaal verdeelmodel op basis van objectieve budgetten (ijkpunten)

Cebeon brengt de huidige gemeentelijke lasten en baten voor brandweer en rampenbestrijding in beeld en ontwikkelt van hieruit een regionaal bekostigingsmodel. Naast een model op basis van objectieve budgetten (ijkpunten) van gemeenten kunnen ook alternatieve modellen worden doorberekend. Op basis van de overgedragen taken wordt een analyse verricht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de historische situatie binnen de desbetreffende regio en worden deze verschillen verklaard. Tenslotte ontwikkelt Cebeon desgewenst een overgangsmodel.

Monitoren en benchmarken van gemeentelijke en regionale uitgaven

Het in beeld brengen en benchmarken van gemeentelijke en regionale uitgaven op het gebied van brandweer en rampenbestrijding, in totaal of op onderdelen. Hierbij worden uitgavenpatronen vergeleken met gemeenten of veiligheidsregio’s met vergelijkbare structuurkenmerken (zoals verstedelijking, meerkernigheid en bebouwing), organisatiekenmerken (bezetting van vrijwilligers en beroeps en de mix daartussen, materieel en uitrukposten) en prestatie-indicatoren (zoals opkomsttijden/dekkingspercentages, vergunningverlening e.d.).