Financieringsmodel veiligheidsregio Utrecht

In de bestuursconferentie in 2011 werd geconstateerd dat de huidige gemeentelijke financieringssystematiek van de Veiligheidsregio Utrecht, gebaseerd op boxen, niet toekomstbesteding is. Er bleek behoefte aan een systematiek die toekomstgericht is en meer uitgaat van de regionale prestaties in een geheel van geharmoniseerde veiligheidszorg en brandweerzorg. Cebeon heeft voor de VRU onderzoek verricht naar het financieringsmodel waarbij:

  1. Het boxenmodel van de VRU en een systematiek gebaseerd op de ijkpunten in het gemeentefonds zijn uitgewerkt en toegelicht.
  2. De achtergebleven lasten en baten in gemeentelijke begrotingen in beeld zijn gebracht. Het gaat hier met name om budgetten voor kazernes.
  3. De verschillen tussen huidige budgetten en de ijkpuntscores in het gemeentefonds zijn verklaard. Er is voor gemeenten met de grootste afwijkingen gekeken naar personeel, materieel, huisvesting, de verdeelsystematiek en het voorzieningenniveau.
  4. Een voorstel is gedaan voor nieuw financieringsmodel met een overgangsregeling. Dit advies is toegelicht op een burgemeestersconferentie.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite