home

Benchmarks

wat is een benchmark
Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken.
Benchmarking heeft in de loop der jaren plaatsgevonden bij uiteenlopende typen provincies en gemeenten. Er is onderzoek verricht bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, landelijke en verstedelijkte gemeenten, groei- en krimpgemeenten en artikel 12-gemeenten. En bij provincies met schaalvergroting of juist krimp.
Benchmarking heeft plaatsgevonden in het kader van kerntakendiscussies, gemeentelijke reorganisaties, ombuigings- of bezuinigingsoperaties, effecten van groei en gemeentelijke herindelingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan scenario-analyses en de DESTEP-methode waarin demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen worden doorgerekend. De door ons uitgevoerde benchmarking heeft veelal geleid tot aanpassingen in de omvang van provinciale/gemeentelijke bestedingen, organisatie en formatie.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Kenmerkend voor onze aanpak:

  • Het hanteren van geschikte vergelijkingsgegevens (geen appels met peren)
  • Geobjectiveerde kostennormen per taakgebied
  • Aandacht voor verschillen in effectiviteit en efficiency.
  • Communicatie en draagvlak
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite