home

Benchmarks

Benchmarking heeft in de loop der jaren plaatsgevonden bij uiteenlopende typen provincies en gemeenten. Er is onderzoek verricht bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, landelijke en verstedelijkte gemeenten, groeigemeenten, artikel 12-gemeenten en meerkernige gemeenten. En bij provincies met schaalvergroting of juist krimp.

Benchmarking heeft plaatsgevonden in het kader van kerntakendiscussies, gemeentelijke reorganisaties, ombuigings- of bezuinigingsoperaties, effecten van groei en gemeentelijke herindelingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan analyses volgens de DESTEP-methode waarin demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen worden doorgerekend, maar ook scenario-analyses.  De door ons uitgevoerde benchmarking heeft veelal geleid tot aanpassingen in de omvang van provinciale/gemeentelijke bestedingen, organisatie en formatie. Dergelijke onderzoeken zijn uitgevoerd voor o.a. de gemeenten AmsterdamAlmereUtrecht, LeidenAlphen aan den Rijn, Enschede, RhedenWeesp, Purmerend en Nijkerk en de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland.

Kenmerkend voor onze aanpak van benchmarking is:

 1. Het hanteren van geschikte vergelijkingsgegevens (geen appels met peren)
  Er vindt altijd eerst een uitgavenanalyse plaats die uitgaven en inkomsten eenduidig aan taakgebieden toedeelt. Daarbij is veel aandacht voor een goede toerekening van de kosten van algemene ondersteuning, reserves en voorzieningen, relevante BTW en de inzet van eigen inkomsten.
 2. Geobjectiveerde kostennormen per taakgebied
  De netto-uitgaven per taakgebied worden altijd eerst vergeleken met de eigen scores op de financiële ijkpunten uit het gemeente- of provinciefonds en bij onderlinge vergelijkingen met referenties.
 3. Aandacht voor verschillen in effectiviteit en efficiency
  Van verschillen in uitgaven en prestaties worden de achtergronden blootgelegd. Het kan daarbij gaan om onderlinge verschillen in kostenverhogende externe omstandigheden (wet- en regelgeving en structuurkenmerken), omvang/vorm/frequentie van producten/voorzieningen, beleidsmatige keuzes inzake inrichting en kwaliteit van producten/voorzieningen, kwaliteit van de organisatie, beheer/exploitatie van producten/voorzieningen (uitbesteden aan marktpartijen of het overdragen aan andere partijen) en frictieverschijnselen (tijdelijke voor- of nadelen bij gemeenten of provincies vanwege (omvangrijke) groei).
 4. Communicatie en draagvlak
  Ter bevordering van het draagvlak voor de onderzoeksuitkomsten besteedt Cebeon veel aandacht aan de communicatie met stakeholders (o.a. verantwoordelijke ambtenaren, de ambtelijke begeleidingsgroep van het onderzoek en de bestuurders). Naast regulier overleg en begeleidingscommissies kunnen er ook expertmeetings worden georganiseerd.

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite