Doorlichting programmabegroting Westland

De gemeente Westland heeft weinig financiële ruimte voor nieuwe wensen en ambities. Daarom heeft het college zich geheroriënteerd op het takenpakket en de financiële positie van de gemeente. Cebeon heeft het college hierbij ondersteund met de benodigde inzichten in de effecten van eerder gemaakte keuzes en de keuzemogelijkheden voor de toekomst. Daarbij zijn ook vergelijkingen gemaakt met referentiegemeenten.

Het onderzoek heeft het college waardevolle inzichten geboden. Zo is aangetoond dat Westland relatief veel algemene middelen besteedt aan infrastructuur, maar juist weinig aan het sociaal domein. Ook de apparaatslasten zijn relatief laag. Daarnaast benut Westland haar inkomenspotentie niet optimaal. Cebeon heeft diverse mogelijkheden benoemd en gekwantificeerd om besparingen te realiseren en extra inkomsten te genereren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite