benchmarks en doorlichtingen

Financiële positie overheden

Hoe anticiperen gemeenten en provincies op een verandering in hun financiële huishouding? Wat zijn nou precies de effecten van een gemeentelijke fusie?Het bestuur van centrale en decentrale overheden maken ieder eigen afwegingen. Zo kan er door een ministerie worden bezuinigd op bepaalde voorzieningen waar een gemeente juist in investeert.

Het periodiek volgen (monitoring) van financiële ontwikkelingen is dan een nuttig instrument om het beleid te optimaliseren. Bij een samenwerking of fusie is inzicht in de financiële situatie bij de partner onontbeerlijk, zowel voor de huidige situatie als in de toekomst.

Expertise

De expertise van Cebeon omvat:

  • inzicht in gedetailleerde financiële administraties van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies, ook in de relevante regelgeving hieromtrent
  • het helder in beeld brengen (monitoring), ook meerjarig, van financiële ontwikkelingen tussen (typen) gemeenten op specifieke taakvelden met aandacht voor financiële verhoudingen tussen overheden
  • het blootleggen van verschillen in de financiële positie en doorrekenen van beleidswijzigingen voor individuele decentrale overheden, zowel op specifieke taakvelden als in een breder verband

Producten

Monitoring van financiële ontwikkelingen op specifieke taakvelden

De relevante uitgaven en inkomsten worden nauwkeurig gecodeerd in de financiële administraties van gemeenten, provincies of gemeenschappelijke regelingen. Dit kan ook meerjarig plaatsvinden. Deze uitkomsten worden eventueel teruggekoppeld op betrokkenen.Hiermee kan een nauwgezet beeld worden gegeven van de financiële ontwikkeling, bijvoorbeeld bezuinigingen of investeringen, op een specifiek taakveld voor een bepaalde onderzoeksgroep.

Financiële positie in beeld brengen voor één of meerdere decentrale overheden

Voordat bestuurlijke knopen wordt doorgehakt dienen de cijfers helder en herkenbaar in beeld te zijn gebracht. In een algemene (financiële) doorlichting worden de verschillen in een fusie- of uitbreidingsproces in beeld gebracht, zowel voor de huidige als toekomstige situatie.Mogelijke beleidswijziging op specifiek taakgebieden kunnen worden doorgerekend. Ook kunnen de eigen inkomsten of het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) in beeld worden gebracht. Telkens kan tevens een vergelijking worden gemaakt met referenties.

Projecten

Financiële en personele positie bij groei in Flevoland
Gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio’s 2022
Wat zijn de gevolgen van groeiambities voor de financiële positie voor uw gemeente?
Gemeenten in de knel
Organisatiekosten onderwijsondersteuning
Doorlichting programmabegroting Westland
Inkomstenpotentie Amsterdam
Onderzoek verevening kosten en inkomsten
Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting
Uitvoeringslasten wijziging Wet Markt en Overheid
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten
Herziening financiële verhouding
Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief
Inzicht in financiële positie
Financiële positie Arnhem – nu en in de toekomst
Verkenningen mogelijke financiële ruimte bij verdichting
Evaluatie specifieke uitkering en gemeentelijk beleid inzake onderwijsachterstanden
Doorlichting kosten en scenario´s huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015
Uitgaven cultuur door de G35 en de provincies 2011-2013
Monitor gemeentelijke (inwoner)bijdragen veiligheidsregio
Foto Jeugdzorg Groningen
Financiële positie veiligheidsregio’s
Beschikbare middelen voor Wabo (omgevingsrecht)
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Overige Eigen Middelen en OZB
Monitor uitvoeringskosten Wmo
Evaluatie BTW-compensatiefonds
Effecten van ontwikkelingsmodellen voor Den Haag
Financiële gevolgen gemeente herindeling Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite