Financiële positie Arnhem – nu en in de toekomst

Voor de komende jaren ziet de gemeente Arnhem zich voor flinke uitdagingen gesteld. De laatste jaren is de gemeente ingeteerd op haar vermogen en in de meerjarenbegroting zijn forse taakstellingen opgenomen. Deze situatie roept bij Arnhem de vraag op of de financiële positie voldoende robuust is, zowel nu als in de toekomst. Om het gewenste inzicht te verkrijgen heeft Cebeon twee onderzoeken uitgevoerd: een financiële analyse en scenarioanalyse.

In de financiële analyse zijn de feitelijke lasten en baten van de gemeente gespiegeld aan geobjectiveerde kostenniveaus voor ruim 20 gemeentelijke taakgebieden. Bij de scenarioanalyse zijn de financiële effecten in beeld gebracht van een aantal door Arnhem geselecteerde scenario’s: toename van het aantal bijstandsontvangers en de risico’s die samenhangen met de verdeelmodellen voor jeugdzorg en de WMO.

De uitkomsten zijn gepresenteerd in het college van B&W en aangeboden aan de gemeenteraad.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite