benchmarks en doorlichtingen

Wat zijn de gevolgen van groeiambities voor de financiële positie voor uw gemeente?

Nederland heeft een bouwopgave van ongeveer een miljoen woningen tot 2030. Veel gemeenten willen een bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort. Daarbij spelen vragen welke gevolgen deze groeiambities hebben voor de financiële positie en het voorzieningenniveau van de gemeente. Momenteel ondersteunt Cebeon meerdere gemeenten met dergelijke vragen.

Groeiplannen kunnen zich in verschillende toekomstscenario’s voordoen, zoals:

  • binnenstedelijke verdichting
  • uitbreiding van bestaande woonkernen
  • transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken
  • ontwikkelen van nieuwe woonkernen in buitengebieden.

Groei biedt kansen om verschillende ambities te realiseren. Om deze kansen te benutten is het belangrijk om inzicht te hebben in de uitgangspositie van de gemeente. Zo kan worden voorkomen dat de huidige situatie zonder meer wordt doorgetrokken naar de nieuwe wijken. Vervolgens is het interessant om inzicht te krijgen in de effecten van de groei voor de financiële positie van de gemeente. Wanneer en op welke taakgebieden zijn er mogelijkheden om financiële marges te creëren en wat is er nodig om deze marges ook daadwerkelijk te realiseren.

Groeiscenario’s en daarbij behorende beleidskeuzes over woningbouw en inrichting van de groeilocaties, zijn bepalend voor de gemeentelijke financiën. Cebeon geeft inzicht in de gevolgen van deze scenario’s voor de inkomsten uit het gemeentefonds, OZB en andere inkomsten. Daarnaast analyseren we de financiële effecten van de keuzes die gemeenten kunnen maken ten aanzien van het voorzieningenniveau: van openbare ruimte, onderwijs, sport en cultuur tot het sociale domein. Met deze inzichten reiken we het gemeentebestuur de strategische knoppen aan waaraan gedraaid kan worden voor een solide financiële positie.

Wanneer u meer wil weten over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met:

Rien Bruins
Rien.Bruins@cebeon.nl
020 5352 603
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite