Gemeentefonds

In het Gemeentefonds gaat zo’n 18 miljard euro om. De ruim 400 gemeenten bekostigen hiermee een belangrijk deel van hun taken. Om deze middelen eerlijk over gemeenten te verdelen is het Gemeentefonds opgeknipt in taakvelden die elk een eigen verdeling kennen. Als een gemeente veel geld nodig heeft voor zorgtaken wil dat immers niet zeggen dat ze ook veel geld nodig heeft voor het openbaar groen. De verdeling van elk taakveld is opgebouwd uit structuurkenmerken (zoals inwoners, lage inkomens en minderheden) die voor elke gemeente beschikbaar zijn. Cebeon heeft aan de wieg gestaan van wijze waarop de huidige verdeling tot stand is gekomen.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • inzicht in behoefteramingen en financiële ijkpunten afgestemd op bestuurlijke uitgangspunten bij het voorzieningenniveau van gemeenten
  • financiële consequenties voor gemeenten bij veranderingen in wet- en regelgeving en de compensatie daarvoor in het gemeentefonds;
  • de afstemming op algemeen geldende spelregels voor algemene verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren

Producten

Onderhoud van het gemeentefonds

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek)
  • verdeelvoorstellen per taakgebied
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante schakels en achtergronden

Benchmarks voor individuele (groepen) gemeenten

Een benchmark levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) gemeenten. Het kan hier gaan om een gemeentebrede doorlichting of een benchmark op specifieke taakvelden.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen op decentraal niveau

Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op de uitkering uit het gemeentefonds en wijzigingen in de netto lasten van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan doorlichtingen bij groei of krimp, bezuinigingen en prioriteringen.

Projecten

Herijking gemeentefonds
Maatstaf centrumfunctie
Kijk voorbij de krimp
Onderzoek verevening kosten en inkomsten
Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting
Ontwikkeling kosten sociaal domein pakt verschillend uit voor gemeenten
Herziening financiële verhouding
Nieuwe clusterindeling gemeentefonds & POR 2018
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief
Onderzoek kosten referendum
Gemeentefondsmiddelen voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR
Groot onderhoud Onderwijshuisvesting het gemeentefonds
Decentralisatie middelen Jeugdzorg
Honderd-uit-verteld…opdat het niet in het honderd loopt
POR 2e fase: Groot onderhoud gemeentefonds
Gemeentefonds middelen voor het fysieke domein
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen primair onderwijs
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds
Financiële gevolgen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
Ontwikkeling van de financiële positie van Almere zonder en met schaalsprong in de periode 2010-2030
Verdeelsleutel decentralisatie eerste tranche middelen Wet maatschappelijke ondersteuning
Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid: herijking verdeling gemeentefonds en BDUR
Meerkosten van gemeenten met een slechte bodemgesteldheid
Onderhoud gemeentefonds: herschikken en herijken taakgebieden Bijstand en Zorg
Struktuur in omvang
Struktuur gerecht
Insnoeren en uitbuiken
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite