Struktuur in omvang

De in Struktuur gerecht gepresenteerde financiële ijkpunten strekken zich uit tot alle Nederlandse gemeenten met uitzondering van de vier grote steden. De situatie van de vier grote steden wijkt af van die van de overige gemeenten en is niet vergelijkbaar met andere gemeenten. De Raad voor de Gemeentefinanciën heeft Cebeon (samen met de VB-Groep) gevraagd om geconstateerde afwijkingen tussen feitelijke uitgaven van de G4 ten opzichte van ijkpunten van overige gemeenten inzichtelijk en aannemelijk te maken. Het gaat dus om correcties voor ‘grootstedelijke’ omstandigheden.

Bij de hogere financiële behoefte van de grote steden is onderscheid gemaakt in extra taken, een hogere graad van intensiteit en cumulatie die de aard van de taak veranderen. Dit komt vooral tot uiting in taakgebieden zorg/bijstandsverlening, kunst en ontspanning en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing.

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat het afwijkende feitelijke uitgavenniveau van de vier grote steden tezamen ten opzichte van het niveau van de ijkpunten voor de overige gemeenten als aannemelijk kan worden beschouwd. Deze conclusie blijft overeind wanneer eigen middelen (buiten de algemene uitkering uit het gemeentefonds) in de analyse worden betrokken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite