Onderhoud buitenkant schoolgebouwen primair onderwijs

Cebeon heeft voor het ministerie van OCW de gemeentelijke lasten voor het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen en gymnastieklokalen in het primair onderwijs geïnventariseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een checklist die is opgesteld in nauw overleg met de VNG, PO-raad en de ministeries van OCW en BZK. De gemeentelijke lasten zijn in beeld gebracht met behulp van grootboekoverzichten bij een steekproef van gemeenten voor 2 jaren. Via extrapolatie is een indicatief jaarlijks totaalbedrag aan uitgaven berekend van circa 150 miljoen euro (prijspeil 2011) waarvan circa 17 `a 20 miljoen euro betrekking heeft op gymnastieklokalen. Vanaf 2015 zijn de middelen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de lumpsum uitkering voor scholen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite