Nieuwe clusterindeling gemeentefonds & POR 2018

Nieuwe clusterindeling gemeentefonds

Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Gemeenten dienen hun lasten en baten te verantwoorden volgens de indeling in Iv3-taakgebieden. Voorheen waren in het gemeentefonds de clusters gebaseerd op de indeling in Iv3-functies. Cebeon heeft voor het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds afgestemd op de nieuwe taakvelden. Uitzondering hierbij vormen de overheadtaken die vanaf 2017 op een afzonderlijk taakveld worden verantwoord. Hiervoor is nog geen afzonderlijk cluster geïntroduceerd. Wel heeft Cebeon verkenningen verricht naar de mogelijkheden om de overheadkosten op uniforme wijze bij de inhoudelijke taakgebieden te kunnen betrekken, zodat de volledige kosten van gemeentelijke taken (inclusief overhead) bestudeerd kunnen worden. Dit is o.a. van belang bij gemeentelijke benchmarks en onderhoud van het verdeelstelsel.

De nieuwe clusterindeling is opgenomen in de meicirculaire 2017 van het gemeentefonds.

Periodiek Onderhoudsrapport 2018

De nieuwe clusterindeling is ook gehanteerd voor het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) 2018. Het POR biedt een jaarlijkse scan van de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds in vergelijking met de kostenstructuur van gemeenten. Per cluster is de aansluiting tussen de honorering in het gemeentefonds (ijpunt) en de netto-lasten van gemeenten in beeld gebracht. Daar waar sprake is van aansluitverschillen is verder ingezoomd op de achtergronden daarvan en de relatie met specifieke structuurkenmerken van gemeenten. In het POR 2018 is extra aandacht uitgegaan naar de clusters binnen het sociaal domein.

Het POR 2018 is gepubliceerd als bijlage bij de Rijksbegroting.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite