Verdeelsleutel decentralisatie eerste tranche middelen Wet maatschappelijke ondersteuning

Met de invoering van de Wmo is de totstandkoming beoogd van een samenhangend lokaal beleid om maatschappelijke participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen. Daarbij is een belangrijke rol toebedeeld aan gemeenten. Met deze decentralisatie zijn middelen gemoeid van de Awbz voor huishoudelijke ondersteuning, een aantal subsidieregelingen en specifieke uitkeringen Wet voorzieningen gehandicpaten. Ten behoeve van deze omvangrijke operatie is een toekomstbestendige verdeelsleutel ontworpen. Ook is een verkenning verricht naar de bijbehorende uitvoeringslasten.

Voor dit onderzoek is een uitgebreide dataset verzameld. Hierin zijn basisgegevens opgenomen voor alle Nederlandse gemeenten over de feitelijke uitgaven aan huishoudelijke verzorging, kenmerken van de gebruikers (huishoudentype, leeftijd, inkomen) en structuurkenmerken van de gemeenten/regio’s. Aanvullend hierop zijn telefonische interviews gehouden met zorgkantoren, indicatiebureaus en thuiszorgaanbieders om beter zicht te krijgen op specifieke situaties in beleid en uitvoeringspraktijk. Met behulp van al deze gegevens zijn de achtergronden van verschillen in – de omvang en samenstelling van – het feitelijke gebruik tussen zorgregio’s, indicatieregio’s en gemeenten geanalyseerd. De verkregen inzichten zijn vervolgens benut voor het ontwerpen van verdeelformules die kunnen worden ingepast in het gemeentefonds. Tevens is een handreiking gedaan voor implementatie en monitoring.

Na instemming door de begeleidingscommissie (met vertegenwoordigers van ministeries en gemeenten) is het resultaat gepresenteerd aan gemeenten en aan de Vaste Kamercommissie. Ook is de verdeelsleutel aan een onafhankelijke toets op plausibiliteit door een extern bureau onderworpen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite