Onderzoek verevening kosten en inkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig met een heroverweging van de financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden. In de Kamerbrief is een integraal herijkingsonderzoek aangekondigd van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Ter voorbereiding hierop voert BZK een verdiepende studie uit naar de verevende werking van het verdeelsysteem. Deze verevende werking bevat twee componenten:
  1. Kostenverschillen die voortvloeien uit fysieke en sociale kenmerken van gemeenten.
  2. Capaciteit om eigen inkomsten te verwerven.
In dit onderzoek zijn de keuzes die in het verleden zijn gemaakt nogmaals onder de loep genomen. De signalen en aandachtspunten vormen input voor het integrale herijkingsonderzoek.
Aandachtspunten die naar voren komen zijn het vereveningspercentage van de WOZ-waarde, het bepalen van een nieuw ‘nulpunt’ voor het ozb-rekentarief, de wijze van verevening van de OEM en het in de verevening te betrekken volume van ozb en OEM. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in eigen inkomstenpotentie tussen gemeenten kleiner zijn geworden. Wel zijn er signalen van mogelijke scheefheden in de verdeling bij centrumgemeenten, gemeenten met een zwakke sociale structuur, randgemeenten en krimpgemeenten. Daarom zullen deze typen gemeenten nader onderzocht worden in het herijkingsonderzoek.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite