Dossier: Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Bij de verdeling van de 30 miljard euro over gemeenten via het gemeentefonds dient zo goed  mogelijk rekening te worden gehouden met deze uiteenlopende omstandigheden. Dit gebeurt door de verdeelmodellen te baseren op objectieve structuurkenmerken van gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds integraal kan worden herijkt met een andere methodiek. Cebeon heeft in samenwerking  met Regioplan nieuwe verdeelvoorstellen ontwikkeld voor de taken in het ‘klassieke domein’. Dit betreft taken op het gebied van veiligheid, onderwijs, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, sport en cultuur, bestuur en ondersteuning. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG.

Het onderzoeksrapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer, tezamen met een onderzoeksrapport over een nieuwe maatstaf voor de centrumfunctie en een evaluatierapport inzake krimpgemeenten.

Er is ook een syntheserapport beschikbaar waarin de nieuwe verdeelvoorstellen voor de uitgavenclusters worden geïntegreerd met de door BZK ontwikkelde voorstellen voor een nieuwe verevening van de inkomsten.

De voorstellen zijn in een adviesaanvraag voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). 

Downloads

Cebeon publiceert periodiek een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen van het onderzoek:

Webinar

Rien Bruins heeft in een webinar de tweede fase van het herijkingsonderzoek toegelicht. In onderstaande video is dit webinar terug te kijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gf@cebeon.nl
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite