Dossier: Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Bij de verdeling van de 30 miljard euro van het gemeentefonds over gemeenten dient zo goed mogelijk rekening te worden gehouden met deze uiteenlopende omstandigheden. Verdeelmodellen dienen gebaseerd te zijn op objectieve structuurkenmerken van gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt. Cebeon voert in samenwerking met Regioplan onderzoek uit dat moet leiden tot verdeelvoorstellen voor de zogenaamde Klassieke clusters. Hierbij gaat het om onder andere: veiligheid, onderwijs, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, sport en cultuur. De uitkomsten van deze voorstellen vormden voor de minister aanleiding tot nader onderzoek. Cebeon voert analyses uit om de verdeelformules verder te verbeteren. De bestuurlijke kopgroep – namens de commissie Financiën en de VNG – wordt nauw betrokken bij het vervolgproces. Hierbij vindt een heroverweging plaats van een aantal keuzes die in het eerdere traject zijn gemaakt (zoals over de clusterindeling en inkomstenverevening).

De uitkomsten van dit aanvullend onderzoek komen aan bod in het bestuurlijke overleg met de VNG in september. Besluitvorming over de invoering wordt dit jaar afgerond met publicatie in de decembercirculaire gemeentefonds 2020.

Downloads

Cebeon publiceert periodiek een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen van het onderzoek:

Webinar

Rien Bruins heeft in een webinar de tweede fase van het herijkingsonderzoek toegelicht. In onderstaande video is dit webinar terug te kijken.

Het onderzoek wordt begeleid door stuurgroepen. Hier treft u de samenstelling van de stuurgroepen aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gf@cebeon.nl. Hier kunt u zich ook opgeven voor de Nieuwsbrief.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite