Gebiedsontwikkeling

In Nederland is de bevolking en het benodigde ruimtegebruik voortdurend in beweging. De vraag naar woningen, werklocaties en mogelijkheden om je te verplaatsen staan onder invloed van migratie, demografische ontwikkelingen en veranderingen in behoeften en wensen. Het gemiddelde woonoppervlak per inwoner neemt toe. Voorkeuren voor stedelijk, landelijk of suburbaan wonen veranderen in de tijd. Tegelijkertijd zijn locaties voor nieuwe ontwikkelingen schaars. Dit stelt overheden en ontwikkelaars voor steeds nieuwe uitdagingen. Waar kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden? Hoe moeten die eruit zien? Wie zijn potentiële partners om ze vorm te geven en hoe worden financiering en risico’s verdeeld?

Bij het inrichten van de ruimte zijn veel individuele en gemeenschappelijke belangen gemoeid. Wie de leefomgeving verandert (bouwen, wijzigingen, slopen) heeft vaak een vergunning nodig. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vervangt ruim 25 vergunningen door één omgevingsvergunning. Inmiddels is de Omgevingswet in voorbereiding die nog meer plannen en vergunningen integreert en die het aantal verplichtingen terugbrengt. Daarnaast zal er de komende jaren steeds meer aandacht komen voor afstemming en integratie van processen en belangen, maar ook van financiële stromen. Dat stelt zowel overheden als ontwikkelaars en burgers voor grote uitdagingen: verlopen processen goed of zijn er struikelblokken? Is er voldoende invloed van de verschillende belanghouders? Worden middelen adequaat toegedeeld?

Onder het brede begrip ‘gebiedsontwikkeling’ rekenen we ruimtelijke plannen, herstructurering en stedelijke vernieuwing, nieuwbouw in uitleggebieden, krimp, groei en grondexploitaties.

Financiële effecten invoering Omgevingswet

De Omgevingswet met de aanpalende regelgeving brengt een grote verandering in de gemeentelijke inzet en organisatie. Cebeon analyseert de huidige en de toekomstige situatie: welke taken verdwijnen, welke zijn nieuw en wat moet worden gecontinueerd? Dit inzicht is onontbeerlijk om tijdig in te spelen op de nieuwe wetgeving.

Analyse gemeentelijke uitgaven en ramingen

Binnen het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) in het Gemeentefonds vormt gebiedsontwikkeling een dynamisch onderdeel. Dit behelst zowel de dynamiek van stedelijke vernieuwing als uitbreiding en sloop (in krimpgebieden). Cebeon maakt de eigen gemeentelijke uitgaven inzichtelijk en vergelijkt deze met het budget uit het Gemeentefonds en met de bestedingen van referentiegemeenten. De vergelijking kan zich daarnaast uitstrekken tot financiering: hoe is deze verdeeld over de betrokken partijen, waarin verschillen rolverdelingen bij referenties? Dit helpt gemeenten voor het vaststellen van eigen beleid en de financiële inzet.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite