Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Overige Eigen Middelen en OZB

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Overige Eigen Middelen (OEM) en OZB zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. De baten van OEM en OZB liggen substantieel hoger dan het niveau van het gemeentefonds. Tussen gemeenten varieert met name de OZB; grotere gemeenten hebben een hogere OZB dan kleinere gemeenten. De verschillen tussen gemeenten hangen voor een belangrijk deel samen met de verkoop van aandelen in energiebedrijven.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite