Gemeentefondsmiddelen voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in het gemeentefonds is door Cebeon onderzocht op volume en verdeling. Gemeenten financieren hieruit de middelen voor het ruimtelijke ordeningsbeleid, beleidsontwikkeling voor wonen, gebiedsontwikkeling, omgevingsbeheer en monumenten. Het onderzoek ligt in het verlengde van eerder onderzoek in het kader van groot onderhoud van het gemeentefonds. Het huidige ijkpunt voor het taakgebied VHROSV is gebaseerd op de situatie in 1992. Sindsdien hebben zich vele wijzigingen voorgedaan, zowel in de wet- en regelgeving als in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Er is gebruik gemaakt van een ruime steekproef van gemeente met uiteenlopende structuurkenmerken. Bij deze gemeenten zijn gedetailleerde financiƫle grootboekoverzichten opgevraagd. Deze overzichten zijn geschoond voor relevante uitgaven. Hierbij is ook medewerking van gemeenten gevraagd bij de aanlevering van aanvullende specificaties en toelichtingen. Met behulp van een uitgaven- en verschillenanalyse zijn de schakels achter het beleid in beeld gebracht. Er is specifieke aandacht besteed aan de G4 en het aflopen van de ISV-middelen.

Uit de herijking komt naar voren dat kleinere, meer landelijke gemeenten meer uitgaven aan ruimtelijke ordening en omgevingsbeheer dan de honorering in het gemeentefonds. Ook hangen de uitgaven meer samen met de aanwezige bebouwing en steeds minder met oude woningvoorraad en een zwakke sociale structuur. Voorgesteld wordt om hiermee rekening te houden in de verdeling van het cluster VHROSV. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om het volume met circa 3 euro per inwoner te verhogen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite