Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport clusters VHROSV en fysiek milieu

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van de taakgebieden Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) en Fysiek Milieu zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Bij het taakgebied VHROSV wordt geconstateerd dat de uitgaven van grotere gemeenten achterblijven, terwijl de kleinste gemeenten juist meer uitgaven aan bestemmingsplannen. Bij fysiek milieu worden er geen wijzigingen voorgesteld in de verdeling, maar is er geen maatstaf voor (zware) inrichtingen die kostenverschillen tussen gemeenten verklaren. Tenslotte wordt aanbevolen grondexploitaties en economisch beleid toe te voegen aan deze clustercombinatie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite