Financiële positie van Flevoland zonder en met schaalsprong

Het onderzoek heeft zich gericht op de structurele financiële knelpunten die zich voor de provincie Flevoland voordoen in relatie tot de herziening van het provinciefonds volgens twee scenario’s: een situatie zonder verdere schaalsprong en een situatie waarin zich wel een verdere schaalsprong voordoet.

Aanleiding voor het onderzoek naar de financiële gevolgen van Flevoland zonder schaalsprong is de behoefte aan inzicht in de structurele financiële positie van de provincie Flevoland op langere termijn, omdat de uitkering uit het provinciefonds voor de provincie Flevoland een knelpunt vormt in de financiering van structurele uitgaven. Daarbij speelt een rol dat er extra middelen nodig zijn voor de vervanging van structurele voorzieningen die in het verleden in één keer zijn gefinancierd (zogenaamde stille lasten).

Aanleiding voor het onderzoek naar de financiële gevolgen van Flevoland met schaalsprong is de sterke groei die de provincie Flevoland de komende jaren naar verwachting doormaakt, vooral als gevolg van de beoogde schaalsprong van de gemeente Almere. Hierbij gaat het enerzijds om het niveau van de groeigebonden (extra) uitgaven, zowel structureel als incidenteel (frictie). Anderzijds gaat het om de ontwikkeling van de algemene en specifieke inkomsten, waarbij het de vraag is in hoeverre deze bij de veranderde uitgaven zullen aansluiten.

In het onderzoek zijn de uitkomsten van de financiële ijkpunten in het provinciefonds (actueel en volgens de wijzigingsvoorstellen van de Rfv) berekend, zijn de lasten en baten per provinciefondscluster in kaart gebracht en is het effect van de stille lasten op de financiële positie op de langere termijn in beeld gebracht. Tot slot zijn de overige verschillen tussen netto lasten en nieuwe ijkpunten nader geduid.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite