Provinciale uitgaven vergunningverlening, toezicht en handhaving

In 2009 sloten IPO, VNG en Rijk een package deal waarbij afspraken werden gemaakt over het oplossen van een aantal structurele problemen bij de uitvoering van het omgevingsrecht. Onder meer werd overeengekomen dat de bevoegdheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten, met uitzondering van die voor BRZO- en IPPC-bedrijven.
De omvang van deze middelen is door Cebeon voor het ministerie van BZK in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van grootboekgegevens van provincies voor het jaar 2010. De VTH-taken in het kader van het vuurwerkbesluit en bodemsanering zijn buiten beschouwing gebleven.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite