Ontwikkeling van de financiële positie van Almere zonder en met schaalsprong in de periode 2010-2030

De ontwikkeling van de financiële positie van Almere in de periode 2010-2030 is onderzocht voor een tweetal scenario’s: een scenario waarin een schaalsprong plaatsvindt en één waarin geen sprake is van een schaalsprong.

Het onderzoek ‘met schaalsprong’ richtte zich op de ontwikkeling van de structurele lasten in de periode 2010-2030. Het onderzoek was mede gericht op het prognosticeren van de ontwikkeling van baten en lasten bij een groei van 3.000 woningen per jaar tussen 2010 en 2030. In totaal gaat het derhalve om een uitbreiding van de woningvoorraad van Almere met 60.000 woningen.
Doel van het onderzoek was het kwantificeren van de waarborgen die Almere in staat stellen de schaalsprong op financieel verantwoorde wijze op zich te nemen.

Het onderzoek ‘zonder schaalsprong’ (autonome groei) heeft inzicht verschaft in de ontwikkeling van het saldo van baten en lasten in de periode 2010-2030, indien er geen schaalsprong plaatsvindt. Er was behoefte aan dit inzicht omdat de stijgende uitgaven voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte een groot beslag leggen op de algemene middelen. Bovendien bestond er geen structureel budget voor de vervanging van structurele voorzieningen die in het verleden in één keer zijn gefinancierd (zogenaamde stille lasten). Deze problematiek bemoeilijkt het waarborgen van een gezonde financiële positie op korte en lange termijn. Het in het onderzoek gecreëerde inzicht moet de gemeenteraad in staat stellen maatregelen te nemen die op korte en lange termijn resulteren in een gezonde financiële positie (een structureel materieel sluitende meerjarenbegroting en voldoende weerstandsvermogen).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite