Afschaffen actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In 2018 vervalt op grond van een wetswijziging van de Wro de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Dit betekent dat een gemeente niet meer verplicht is deze plannen en verordeningen na 10 jaar opnieuw vast te stellen of te verlengen. Dit geldt tot het moment waarop zij een ‘echt’ omgevingsplan heeft vastgesteld (uiterlijk in 2029).

De reden voor deze wetswijziging is om gemeenten geen inspanningen te laten verrichtingen die weinig nuttig zijn. Het betreffen immers verplichte handelingen alleen omdat de wet het voorschrijft en niet omdat het noodzakelijk is voor beleid, ruimtelijke opgaven, goede ruimtelijke ordening, e.d. Voorwaarde voor het vervallen van de actualiseringsplicht is dat het bestemmingsplan / de beheersverordening digitaal raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Cebeon verzocht te onderzoeken wat de financiële effecten zijn van de afschaffing van de actualiseringsplicht. Het gaat om effecten voor gemeenten, andere overheden (provincies, waterschappen en Rijk) en voor burgers en bedrijven.

Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 2018. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data van het Kadaster (website www. Ruimtelijkeplannen.nl) en zijn gemeenten en andere overheden geïnterviewd. De besparing op uitvoeringskosten voor gemeenten, provincies en waterschappen over de periode 2018-2029 komen uit op 477 à 575 miljoen euro. In totaliteit komt dit neer op gemiddeld 41 à 50 miljoen euro per jaar.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite