Voorbereiding financieel arrangement Eemsdelta, voorstellen voor een regiofonds

De Coördinatie Groep Eemsdelta (CGE) begeleidt het samenwerkingsproces van de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen. In opdracht van het CGE heeft Cebeon een financieel arrangement (regiofonds) ontwikkeld voor de regio, waarmee een structurele basis is gecreëerd om de bovenlokale opgaven in de regio op effectieve en efficiënte manier te kunnen realiseren. Dit regiofonds is door Cebeon ontwikkeld op basis van bestuurlijk vastgestelde bovenlokale projecten op diverse gemeentelijke en provinciale taakgebieden, die er op gericht zijn de economische en ecologische structuur van de regio te versterken en de krimpproblematiek in de regio aan te pakken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de deelnemende gemeenten, de provincie Groningen en derden (waterschappen, natuurorganisaties, marktpartijen, et cetera). De financiële bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds zijn door Cebeon geobjectiveerd, ten behoeve van het draagvlak voor en de stabiliteit van het fonds. Daarbij zijn de (bestuurlijke) keuzes inzichtelijk gemaakt die relevant zijn bij de implementatie van het regiofonds. Tevens zijn de mogelijkheden die de gemeenten en de provincie hebben om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het regiofonds in beeld gebracht, door hun huidige uitgaven en inkomsten te ‘spiegelen’ aan de (geobjectiveerde) normen uit het gemeente- en provinciefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite