Informatiebehoefte EZK-LNV onder de Omgevingswet

Naar verwachting zal per 1 januari 2021 de Omgevingswet worden ingevoerd. Ook voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) respectievelijk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal het een en ander veranderen bij de uitoefening van zijn wettelijke taken als bevoegd gezag. EZK en LNV wilden daarom weten welke informatie nodig is voor het aanvragen en verstrekken van vergunningen. Het gaat om de domeinen die straks onder de Omgevingswet en het nieuwe stelsel Omgevingsrecht zullen vallen en waarvoor deze ministeries bevoegd gezag zijn.

In het onderzoek zijn de voor de Omgevingswet vergunningverlenende taken van beide ministeries in beeld gebracht voor de volgende terreinen:

  • Natuurbescherming (de gehele Wet Natuurbescherming gaat over naar de Omgevingswet)
  • Mijnbouw (met name projectbesluit)
  • Overige Energie (met name projectbesluit)
  • Landbouw.

Voor deze taken is geĆÆnventariseerd welke informatiebronnen nu worden gebruikt, in hoeverre deze voldoen onder de Omgevingswet en in hoeverre wijzingen nodig (dan wel wenselijk) zijn.
Het onderzoeksrapport is afgesloten met aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld voor de opdrachtgever van het onderzoek, maar bieden ook aanknopingspunten voor de andere betrokken ministeries en voor de medeoverheden: gemeenten, provincies en waterschappen.

Het rapport kunt u downloaden.

Nadere informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij Liane van Dantzig.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite