Verdeelsleutel ISV-2: ontwikkeling verdeelsleutel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de periode 2005-2009

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is een zeer breed samengestelde specifieke uitkering. De volgende modules met de bijbehorende budgetten maken er deel van uit: herstructurering, stadsvernieuwing, grootschalig groen, geluidhinder, bodemsanering, cultuurhistorie en luchtkwaliteit.

Voor de verdeling van het ISV 2005-2009 naar gemeenten (rechtstreeks) en provincies is een verdeelsleutel ontworpen, bestaande uit verschillende modules. Hiervoor zijn financiële behoefteramingen geïnventariseerd en geanalyseerd per gemeente en provincie. Bij de verdeling is ook rekening gehouden met verschillen in investeringspotentieel tussen gemeenten en provincies.

Het onderzoek vormde een vervolg op het onderzoek ‘De verdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2000-2004’.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite