Beschikbare middelen voor Wabo (omgevingsrecht)

Cebeon heeft de beschikbare middelen, uitgaven en kosten voor de uitvoering van de omgevingsvergunning en de kosten van de in te richten regionale uitvoeringsdiensten in kaart gebracht. Dit is gebeurd in opdracht van het Programmabureau PUmA (samenwerking tussen VNG, IPO, UvW en Rijk).

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen om de vergunningverlening, toezicht en de handhaving van de onder de omgevingsvergunning vallende regels voor milieu, bouw, natuur en monumenten te optimaliseren. Hiertoe is het ‘Programma Uitvoeren met Ambitie’ (PUmA) opgezet. Belangrijk onderdeel van PUmA vormt de invoering van regionale uitvoeringsdiensten (rud’s). Deze rud’s zullen belast zijn met vergunningverlening, toezicht en handhaving op de terreinen milieu, bouw, natuur en monumentenzorg.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van gedetailleerde financiële informatie. Voor provincies zijn de grootboekgegevens bij alle provincies verzameld. Voor gemeenten is een steekproef samengesteld van ruim 75 gemeenten waarvan er 70 hebben gerespondeerd. De analyse heeft primair plaatsgevonden op basis van de begrotingscijfers 2010, maar ook de rekeningcijfers 2008 en 2009 zijn in het onderzoek betrokken. Naast de uitgaven zijn ook de beschikbare middelen in beeld gebracht. Deze bestaan uit de inkomsten uit (relevante clusters binnen) respectievelijk het provinciefonds en het gemeentefonds, algemene eigen inkomsten van provincies en gemeenten en leges die voor de omgevingsvergunning (en zijn voorlopers) worden geïnd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite